Besluit bij Programmabegroting 2021-2024

(voorgesteld) besluit van
de gemeenteraad

voorstelnummer: 4355

onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van 6 oktober 2020;

gelet op artikel 189 en 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De programmabegroting 2120-2024 vast te stellen;

2. Het onttrekken van € 6 mln aan de reserve Maatschappelijke Opvang/VrouwenOpvang/Beschermd wonen, waarvoor

€ 3.060.000 aan de regio-gemeenten in 2021 en € 2.940.000 voor de gemeente Gouda, in gelijke delen uit te nemen in de jaren 2021-2024 (jaarlijks € 735.000);

3. Het onttrekken van € 500.000,- in 2021 en in 2022 (in totaal € 1 mln) aan de reserve Maatschappelijke Opvang/VrouwenOpvang/Beschermd wonen ter behoeve van het regionale programma 'Sturen op kosten jeugdhulp en Wmo’;

4. Het opnemen van een claim Rijk, ter hoogte van € 24.600.000, als onderdeel van de programmabegroting 2021 – 2024;

5. Het in te stellen van de reserve Omgevingswet.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 november 2020.

De raad der gemeente voornoemd,

 

, griffier ,voorzitter 

mr. drs. E.J. Karman-Moerman mr. drs. P. Verhoeve