Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2020 tot en met 2023. Deze verwachte tekorten zijn gefixeerd op de omvang van de kasgeldlimiet.

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000

ultimo 2021

ultimo 2022

ultimo 2023

ultimo 2024

INVESTERINGEN

(Im)materiële vaste activa

352.021

359.741

357.897

354.162

Financiële vaste activa

3.190

3.190

3.190

3.190

Totaal vaste activa

355.211

362.930

361.087

357.352

Onderhanden werk (grondexploitaties)

12.292

10.398

6.808

2.457

TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK

367.503

373.328

367.894

359.808

FINANCIERING

Eigen vermogen:

Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein, reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte)

25.212

25.156

26.336

28.633

Bestemmingsreserves

19.012

16.874

16.136

15.398

Vreemd vermogen:

Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitaties)

35.476

35.328

34.449

34.826

Opgenomen langlopende geldleningen

250.999

259.588

253.998

252.379

Waarborgsommen

142

142

142

142

TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN

330.840

337.088

331.061

331.379

FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-)

36.663

36.240

36.833

28.430