Economie, werk en onderwijs

Lasten in €

21.527.000

Baten in €

8.584.000

Percentage van totale uitgaven

7%

Waar staat het programma voor?

Het programma Economie, werk en onderwijs draait om het versterken van de economie, waarbij inwoners zoveel mogelijk meedoen. Dit vraagt om een stevige verbinding tussen de drie werkvelden economie, werk en onderwijs. Het programma draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan innovatie en aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Tevens draagt dit bij aan een goed onderwijsaanbod, adequate onderwijshuisvesting en een goede verbinding tussen onderwijs en het sociaal domein. Circulair produceren en consumeren gelden in dit kader als uitgangspunt.

Wat wil Gouda bereiken?

Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en stimuleren innovatie

Gouda wil, vanuit een stimulerende rol, dat het aanbod van opleidingen aansluit op de vraag van het bedrijfsleven en de innovatie in Triple Helix-verband optimaliseren. Gouda stimuleert, onder andere vanuit Campus Gouda, dat jongeren opleidingen kiezen met een beroepsperspectief en de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen en aan het werk te gaan. Met bedrijven en studenten wordt, via een regionale projectenagenda, gewerkt aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid

Gouda wil jeugdwerkloosheid voorkomen. Gouda zet in op preventie jeugdwerkloosheid en een effectieve aanpak, opdat de jeugdwerkloosheid in de periode 2019-2022 met 100 jongeren structureel daalt.

Versterken vestigingsklimaat in Gouda en de regio

Gouda wil een aantrekkelijke stad zijn voor het midden- en kleinbedrijf en grote ondernemers. De gemeente rondt samen met Gouda Onderneemt de evaluatie van de economische agenda 2018-2020 af en stelt in samenwerking met Gouda Onderneemt een nieuwe agenda op. Ook het functioneren van het Ondernemersfonds Gouda wordt geëvalueerd en er wordt een voorstel gedaan voor vernieuwing van het convenant.

Versterken onderwijs en tegengaan schooluitval

Gouda wil dat jongeren zich tijdens hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk ontwikkelen. In 2021 brengt Gouda met schoolbesturen een onderwijsagenda tot stand, waarin wordt gewerkt aan een goed onderwijsaanbod, aan doorlopende leerlijnen en aan de voorwaarden opdat jongeren een startkwalificatie behalen. De nieuwe VSV-aanpak gaat in 2021 van start.

Kostenefficiënte onderwijshuisvesting met toekomstbestendige schoolgebouwen

In 2021 start de realisatie van de eerste IHP-projecten en wordt het verbouwde en uitgebreide pand van Ark-Gemiva aan de Clematislaan opgeleverd. Ook start de realisatie van de renovatie van De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat en vinden de voorbereidingen plaats voor het nieuw, definitieve gebouw voor het integraal kindcentrum in Westergouwe.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

100
Streefwaarde 2021: afname aantal voortijdige schoolverlaters tot 1,75% (= 100 jongeren)
100
Streefwaarde periode 2019-2022: afname jeugdwerkloosheid met 100 jongeren structureel
T10
Streefwaarde 2021: leegstand kantoren buiten top 10 gemeenten met hoogste leegstand