Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

Een prettige woon- en leefomgeving voor medewerkers is een aspect dat voor bedrijven een belangrijke rol speelt bij de keuze voor een vestigingsplaats. Met haar historische binnenstad en aantrekkelijke omgeving met gevarieerde recreatieve mogelijkheden biedt Gouda deze prettige woon- en leefomgeving. De recreatiegebieden van Groenalliantie Midden-Holland in Gouda en de bredere regio zijn hierin ook van groot belang. Deze gebieden zijn de afgelopen periode verder ontwikkeld, waarbij de Groenalliantie inspeelt op verschillende doelgroepen: actieve recreatie, beleven en gebruiken. Op die manier voegen de recreatiegebieden meerwaarde toe aan het grotere maatschappelijk en economische perspectief van Gouda.

De Groenalliantie wil ook in 2021 blijven investeren in nieuwe projecten die recreatieve meerwaarde bieden. Dit gebeurt binnen de kaders van het Ontwikkel- en beheerplan (2020). In 2021 start ook het nieuwe regionale recreatieprogramma ‘Groene Hart 2021’, een samenwerkingsverband met andere gebiedspartijen en terreinbeheerders aan de zogenaamde Landschapstafel.

Bedrijvenschap Regio Gouda

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto om zo ruimte te bieden voor de vestiging van bedrijven en daarmee werkgelegenheid te behouden of te verbeteren. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat deze wordt opgeheven nadat (zo goed als) alle bedrijfskavels zijn verkocht; nu is dat voorzien in 2022. De inzet in 2021 zal zijn voor eind 2022 uitgeven van de resterende bedrijfsgronden en realiseren van de hiermede verband houdende civieltechnische werken. Op 4 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur van het Bedrijvenschap ingestemd met deze beleidslijn; de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Regio Gouda uiterlijk 31 december 2022 op te heffen. De administratieve en organisatorische afwikkeling van de opheffing zal vermoedelijk in 2022 zijn beslag krijgen. Het financiële eindresultaat wordt dan gelijkelijk verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Grondbank RZG Zuidplas

Door de deelname in de Grondbank met 6% heeft Gouda invloed op de regionale woningbouwopgave. De gemeente Zuidplas heeft besloten om in 2020 samen met de partners tot een ontwikkelingsvisie voor het Middengebied van de Zuidplaspolder te komen voor de realisatie van ten minste 4000 woningen. In het Middengebied liggen ruim 95% van de gronden van de Grondbank.

Het door de gemeente Zuidplas gevolgde proces is om te komen tot onomkeerbare besluiten voor de ontwikkeling van het Middengebied:

  • Een definitieve ontwikkelingsstrategie, waaronder een definitieve ontwikkelingsvisie, voor het Middengebied;
  • Duidelijkheid over de organisatie van de (plan)ontwikkeling en –realisatie;
  • Een bestuurlijke set van eenduidige afspraken over de ontwikkeling van het Middengebied die worden onderschreven door de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Ook worden er afspraken gemaakt met de Grondbank één van de belangrijkste grondeigenaren in het Middengebied.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de marktgelden en toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel.