Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2021-2024

De basis voor het meerjarenperspectief 2021-2024 ligt in de 1e begrotingswijziging 2020 die 9 september 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Aanvullend is de meicirculaire 2020 verwerkt, waarover de raad al op hoofdlijnen is geïnformeerd in de Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni 2020. Op basis van het bijgestelde meerjarenperspectief zijn vervolgens de financiële effecten van diverse ontwikkelingen en inzichten in 2020 verwerkt, wat resulteert in het geactualiseerde meerjarenperspectief 2021-2024. Zie daartoe de volgende tabel.

Deze en andere tabellen in dit hoofdstuk moeten worden gelezen vanuit het perspectief van het begrotingssaldo. Een positief bedrag betekent een overschot of voordeel. Bij een negatief bedrag geldt het omgekeerde. De in de tabel geschetste ontwikkelingen worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Meerjarenperspectief 2021-2024 na 1e begrotingswijziging 2020

2.317

2.776

3.229

5.124

Aanvullend:

Meicirculaire 2020

-808

-273

-1.540

-2.844

Bijgesteld meerjarenperspectief t.b.v. programmabegroting 2021-2024 (na verwerking meicirculaire)

1.510

2.503

1.689

2.280

2e ijkmoment 2020:

Raadskeuzes

-260

-260

-260

-260

Raadsinformatiebrief 2020 uitwerking

-5.416

-2.487

-1.679

-489

College- en raadsbesluiten

26

-12

-13

-68

Voortgang 2020

-2.476

-996

-217

-539

Budgetneutrale wijzigingen

0

0

0

0

sub-totaal

-8.126

-3.754

-2.169

-1.355

Geactualiseerd meerjarenperspectief programmabegroting 2021-2024

-6.616

-1.251

-480

925

Sluitende begroting jaarschuif 2024

Het perspectief wordt gekenmerkt door afnemende begrotingstekorten in de periode 2021-2023 en een sluitende begroting in 2024.