Budgetneutrale wijzigingen

De voorgaande secties van dit hoofdstuk bevatten voorstellen die effect hebben op het (meerjaren)perspectief. Hierna volgen de voorstellen voor de zogenaamde budgetneutrale wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen van de exploitatiebudgetten aan de lasten- en batenkant voor dezelfde bedragen of het overhevelen van budgetten van het ene programma naar het andere. Ofschoon geen enkele wijzigingen effect heeft op het financieel perspectief, valt de vaststelling onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Programma 2

Actualisatie kosten en baten riolering meerjarig

Betreft een actualisatie van de meerjarige kosten en baten uit hoofde van riolering, welke verrekend worden met de voorziening Riolering, groot € 291.000 voor 2021.

P-budget uit exploitatiebudgetten Duurzaamheid en Milieu

Betreft een meerjarige ophoging van personeelsbudget ten laste van een niet-personeelsbudget voor € 90.000 binnen dezelfde afdeling.

Groenfonds - verrekening lasten met Reserve Groenfonds

Het actualiseren van de meerjarige uitvoeringsplannen binnen het Groenfonds en het bijstellen van de begroting daarop geschiedt budgetneutraal, doordat dit verrekend wordt met de reserve Groenfonds. Voor 2021 en 2022 betreft de aanpassing € 315.000 resp. € 1.136.000.

Programma 3

Budgetten Kunstwerken onder een kostenplaats

Herschikking van budgetten voor € 10.000 zodat alle budgetten die gerelateerd zijn aan kunstwerken onder een noemer gepresenteerd staan.

Programma 4

2016 mei taakmutatie: Wmo

Voorgesteld wordt om voor de dekking van de voorziene tekorten Wmo in 2021 en verder de resterende middelen in te zetten voor dit onderwerp op de stelpost Nog toe te wijzen taakmutaties algemene uitkering gemeentefonds (groot € 257.000).

Bijdrage regiogemeenten JOS

De actualisatie van de bijdrage van de regiogemeenten aan JOS wordt administratief verwerkt (groot € 464.000).

Actualisatie budget Jeugdmatch

De actualisatie van de bijdrage van de regiogemeenten aan Jeugdmatch wordt administratief verwerkt (groot € 456).

Actualisatie bijdrage CP/ZVP

De actualisatie van de bijdrage van de regiogemeenten aan CP/ZVP wordt administratief verwerkt (groot € 41.000).

Programma Rechtmatigheid en Kwaliteit

Evenals in 2020 wordt in 2021 € 150.000 onttrokken uit de reserve MO/VO/BW ter dekking van het programma Rechtmatigheid en Kwaliteit.

Ambulantisering GGZ

Vanaf 2019 zijn extra middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, met name gericht op ambulante hulpverlening. Het gaat om een oplopende reeks van in totaal landelijk € 50 miljoen in 2019 tot € 95 miljoen in 2022, die daarna structureel wordt ingeboekt. Voor de gemeente Gouda is dit in 2019 € 51.000 en vanaf 2022 € 100.000. Bij collegebesluit op 7 juli 2020 zijn deze middelen in Gouda bestemd voor het verbinden van de GGZ-behandelzorg en het sociaal domein.

KOPP/KVO

De kosten voor KOPP/KVO (kinderen van ouders met psychische problemen) worden met ingang van 2021 op een aparte kostenplaats verantwoord.

Verslavingspreventie

De kosten voor verslavingspreventie worden met ingang van 2021 op een aparte kostenplaats verantwoord.

Programma 5

Ontvangen subsidie inzake Spuk en Sportakkoord uitbetaald aan Sport Gouda

Als compensatie van gewijzigde BTW-wetgeving is de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) geïntroduceerd. In 2020 is een bijdrage van € 540.000 van het ministerie van VWS ontvangen en doorbetaald aan Sport.Gouda. In het kader van de uitvoering van het Sportakkoord ontvangt de gemeente in 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 40.000 van het Ministerie van VWS. De afspraak is dat Sport.Gouda het bedrag van de gemeente ontvangt en het verdeelt over projectaanvragen die binnenkomen in het kader van de SportakkoordPOT.

P-budget urenuitbreiding Depotbeheer uit exploitatiebudget Archeologie

Betreft een overheveling van budgetten groot € 9.000, waarbij het budget voor Depotbeheer wordt uitgebreid ten laste van het budget van Archeologie.

RRE

De ontvangen rijksbijdrage Regeling Reductie Energieverbruik wordt evenals in 2020 budgettairneutraal in de begroting 2021 opgenomen. Het betreft zowel de ontvangst van dit bedrag als alle lasten die verbonden zijn aan deze regeling.

Programma 7

Budgetoverhevelen t.b.v. kosten ENSIA

De ENSIA-audit betreft een audit die jaarlijks onder regie van de CISO wordt uitgevoerd naar de informatieveiligheid. Een jaarlijkse doorlichting is voorgeschreven om het juiste niveau van informatiebeveiliging te borgen. Hoewel deze audit al een aantal jaar wordt uitgevoerd, zijn de budgetten hiervoor nooit geformaliseerd in het meerjarenperspectief. Het betreft een budgetneutrale aanpassing van € 8.000 doorverschuiving tussen afdelingsbudgetten/taakvelden.

Dekking 80 uur GO-leden

Voor een vijftal personen van verschillende afdelingen worden twee uren per week (ca. 80 uren per persoon per jaar) voor de jaren 2021 en 2022 verrekend met het budget Lokale Arbeidsvoorwaarden (groot € 20.000).

Programma 8

Onttrekking reserve MO/VO/BW (regio-deel)

In 2021 wordt € 3.060.000 aan de reserve MO/VO/BW onttrokken ten gunste van de regio. Voor de Goudse begroting is dit budgetneutraal.