Meicirculaire 2020

Onder verwijzing naar de Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni jl. worden de effecten van de meicirculaire 2020 met navolgende tabellen in beeld gebracht.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Meicirculaire - mutatie t.o.v. decembercirculaire 2019

-4.703

-3.369

-4.113

-5.088

Waarvan geoormerkte bedragen:

A.       Loon- en prijscompensatie

-952

-1.462

-2.024

-2.307

B.       Mutaties in de niet-geïntegreerde onderdelen van de voormalige integratie-uitkering sociaal domein

5.297

5.168

5.233

5.187

C.        Taakmutaties en wijzigingen in gelabelde uitkeringen en/of geïntegreerde onderdelen m.b.t. het sociaal domein

-449

-609

-636

-636

Sub-totaal

3.896

3.097

2.573

2.244

Effect meicirculaire op financieel perspectief

-808

-273

-1.540

-2.844

De meicirculaire leidt tot lagere bruto-inkomsten. Door het oormerken van bedragen conform bestaande regels en werkwijzen resteert uiteindelijk een minder negatief netto-effect.

Een nadere uitwerking van de geoormerkte bedragen staat in de volgende overzichten.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Mutaties in de niet-geïntegreerde onderdelen voormalige integratie-uitkering sociaal domein (+ betekent verlaging bestaand budget)

Beschermd wonen

4.332

4.328

4.328

4.328

Jeugdzorg/Voogdij 18+

1.185

1.185

1.185

1.185

Participatie

-221

-346

-281

-326

Totaal geoormerkte bedragen

5.297

5.168

5.233

5.187

Een deel van lagere inkomsten uit het gemeentefonds wordt veroorzaakt door het weghalen van taken bij de gemeente. Zo krijgen mensen met een psychische stoornis vanaf 2021 zorg vanuit de Wlz in plaats van de Wmo. Hierdoor kunnen bestaande gemeentelijke budgetten worden verlaagd, hetgeen positief uitwerkt op het begrotingsperspectief.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Overige taakmutaties sociaal domein (+ betekent verlaging van bestaand budget):

Armoedebestrijding kinderen

-17

-17

-17

-17

Maatschappelijke opvang

10

10

10

10

Vrouwenopvang

-5

-5

-5

-5

WLZ-indiceerbaren FOKUS-woning

-2

-2

-2

-2

Verrekening Voogdij/18+

72

72

72

72

Versterking arbeidsmarktregio's

-385

-399

-399

-399

Inburgering

-121

-268

-295

-295

Toezicht voorschoolse educatie

-1

Totaal geoormerkte bedragen

-449

-609

-636

-636