Concerninvesteringsplan

Investeringen hebben als kenmerk dat zij duurzaam zijn. Een investering gaat meerdere jaren mee. Op het moment dat een investering plaatsvindt (aanschaf c.q. bouw van een object) worden de uitgaven gedaan. Deze uitgaven leiden echter niet direct tot lasten in de exploitatiebegroting. Toerekening van de kapitaallasten (afschrijving en rentekosten) vindt voor de eerste keer plaats in het jaar nadat een investering is opgeleverd. Het aantal jaren dat de kapitaallasten worden toegerekend is afhankelijk van het soort investering.

Met het vaststellen van deze programmabegroting autoriseert de raad de investeringen uit de jaarschijf 2021. Zie hiervoor de bijlage Concerninvesteringsplan 2021-2025.

De investeringen, die nu in het CIP zijn opgenomen, leiden bij gehele realisatie tot de volgende kapitaallasten:

Bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

Staat van Activa

23.959

22.815

21.525

20.553

Investeringen met jaar gereed 2020

854

839

824

809

Investeringen met jaar gereed 2021

0

1.903

1.872

1.841

Investeringen met jaar gereed 2022

0

0

2.864

2.824

Investeringen met jaar gereed 2023

0

0

0

1.243

Totaal

24.814

25.557

27.084

27.269

Op de bovenste regel staan de kapitaallasten van de huidige staat van activa, dus de investeringen die in het verleden gedaan zijn. Daaronder staan de kapitaallasten die voortvloeien uit de jaarschijven (jaar gereed 2020) 2021 tot en met 2024.