Sociaal domein

Lasten in €

135.467.000

Baten in €

27.882.000

Percentage van totale uitgaven

45%

Waar staat het programma voor?

De grote verantwoordelijkheid en de (zorgen over de) omvang van de middelen voor de sociale opgaven in de stad vragen om een gerichte integrale aanpak binnen het programma sociaal domein. Wat is ieders rol in de inclusieve stad; hoe kunnen we stimuleren dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving; hoe kunnen mensen worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van hun eigen kracht; voor welke kwaliteit van zorg en ondersteuning staan we; hoe kunnen we onze dienstverlening inrichten naar de taken en opgaven in het sociaal domein; en hoe zorgen we voor normalisatie en demedicalisering; hoe zorgen we ervoor dat kinderen veilig opgroeien en doorbreken we de cirkel van opgroeien in armoede. Dit is een greep uit de vraagstukken die in dit programma aan bod komen.

Wat wil Gouda bereiken?

Sturing op kosten jeugdhulp

Het beschikbaar blijven van goede zorg en ondersteuning voor hen die het echt nodig hebben, én zorgen dat het geheel betaalbaar blijft. Daarvoor is een lange termijn inspanning nodig, gericht op het realiseren van de doelstelling in 2024: "Het verlagen van het relatieve aantal inwoners onder de 18 jaar dat een maatwerkvoorziening ontvangt van 1 op de 7 naar 1 op de 8. Het stabiliseren van de gemiddelde uitgaven per cliënt. Deze doelstellingen zullen stapsgewijs worden gerealiseerd, waarbij in 2021 nog een stijging van de kosten worden verwacht."

Innovatie in de opvang

Het aantal dak/thuislozen verminderen door te werken aan (1) Preventie, (2) Vernieuwing van de opvang en (3) Wonen met begeleiding. Recht op huisvesting staat centraal. Medische zorg is daarnaast helpend in herstel.

Programma 'naar een nieuwe sociale dienst'

Meer inwoners participeren in de samenleving, bij voorkeur door te werken.

In het bijzonder: "Inwoners met een bijstandsuitkering die als gevolg van de coronacrisis hun werk zijn kwijtgeraakt, zo snel mogelijk weer aan het werk helpen; een blijvende reductie van minimaal 200 inwoners die langdurig (2 jaar of langer) afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering; deze ambitie heeft betrekking op de looptijd van het programma van medio 2018 tot medio 2022."

Een duurzaam verbeterde dienstverlening aan cliënten van de sociale dienst. Een betere dienstverlening aan werkgevers. Continuering van de experimenten met ondernemen met bijstand.

Integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein vanaf 1 januari 2021 van start

Vanaf 1 januari 2021 is er voor inwoners één toegang voor alle gemeentelijke ondersteuning op basis van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De ondersteuningsvraag van de inwoners staat centraal; eerst kijken wat nodig is en pas daarna hoe dit te realiseren onder welke wet. Rechtvaardig, creatief en met een positieve bejegening. De integrale benadering is hierbij de basis. Waar nodig pakt de gemeente de regie om in afstemming met andere organisaties tot de beste oplossing te komen.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren

gelijk
Beheersen kosten jeugdzorg
Aantal gerealiseerde wooneenheden voor groepen
200
Structurele afname aantal langdurig bijstandsgerechtigden vanaf medio 2018