Inleiding

Voor u ligt de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 (hierna: programmabegroting) van de gemeente Gouda. De programmabegroting bevat onder andere de uitwerking van de raadsinformatiebrief (versie september 2020) en maakt deel uit van de Planning & Controlcyclus. Gemeenten zijn volgens de Gemeentewet verplicht om ieder jaar een begroting, meerjarenraming, jaarverslag en jaarrekening binnen deze Planning & Controlcyclus vast te stellen.

In de begroting wordt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen toegelicht. De plannen zijn beschreven in zeven programma’s, waarbij steeds drie vragen centraal staan:

  • Wat wil Gouda bereiken?
  • Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2021 geplande lasten en baten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De begroting dient ter ondersteuning van de rol van de raad. In deze rol ligt de nadruk op kaderstelling, controle, sturing op hoofdlijnen, autorisatie en allocatie van middelen. De budgetten voor 2021 worden door het vaststellen van deze begroting door de raad op programmaniveau geautoriseerd. Daarnaast geeft de meerjarenraming de raad een beeld van de verwachtingen ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de drie daaropvolgende jaren.