Financieel beleid en indicatoren

De uitgangspunten voor het financieel kader zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022.

De sturing van de financiële positie van de gemeente Gouda wordt langs drie invalshoeken vormgegeven:

  1. een sluitende meerjarenbegroting (exploitatie);
  2. een adequate reservepositie (weerstandsvermogen) en
  3. een solide schuldpositie (leningen).

Ten aanzien van de programmabegroitng 2021-2024 geldt het volgende:

  • In de periode 2021-2023 is sprake van afnemende begrotingstekorten. In 2024 is er een sluitende begroting.
  • De weerstandsratio bevindt zich binnen de bandbreedte van 1,53 (in jaar 2021) en 1,83 (in jaar 2024) op basis van de verwerking van het rekeningresultaat 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020;
  • De leningenportefeuille (kortlopende en langlopende geldleningen) neemt in 2021 naar verwachting af met € 19 miljoen tot € 263 miljoen. In 2022 wordt een toename tot € 271 miljoen verwacht; vanaf 2023 is sprake van een afname naar € 256 miljoen eind 2024.