Verbonden partijen

Inleiding

Gemeenten werken met elkaar in veel samenwerkingsverbanden. De gedachte daarachter is dat taken bij een gezamenlijke uitvoering effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Een van de vormen van samenwerkingsverbanden wordt gevormd door de verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waar de gemeente bestuurlijke invloed kan uitoefenen en waarmee financiële belangen gemoeid zijn.

Deze paragraaf geeft inzicht in de verbonden partijen van de gemeente en de risico’s die hiermee (mogelijk) gelopen worden. Tevens worden de actuele beleidsontwikkelingen genoemd zoals opgenomen in de begrotingen 2021 van deze verbonden partijen.

De fnanciële gevolgen van de Corona pandemie voor de verbonden partijen zijn nog niet volledig bekend. In hoofdstuk 4.7.7.1 en 4.7.7.2 van deze paragraaf alsmede in hoofdstuk 4.2.3.2 van de paragraaf weerstandsvermogen wordt nader op ingegaan.