Lijst Verbonden Partijen

Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente voortaan verplicht om in de paragraaf Verbonden Partijen een overzicht op te nemen.

Per verbonden partij is een overzicht opgenomen met daarin opgenomen:

  • Doel en openbaar belang
  • Wijze van dienen gemeentebelang
  • Beleidsvoornemens
  • Risico’s
  • Financiële gegevens

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden Holland

Naam verbonden partij

Regio Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.regiomiddenholland.nl

Programma(s)

7. Bestuur en organisatie

Taakveld

0.1 Bestuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20% (Ieder AB lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2021

Uitvoering van de in 2019 opgestelde nieuwe agenda voor regionale samenwerking "De kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding" met 4 thema's:
- Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal;
- Vitale regio en bereikbare woon-werklocaties;
- Toekomstbestendige economie;
- Voldoende passende woningen van goede kwaliteit

Met Alphen aan de Rijn, Gouda en Woerden het opstellen van een nieuwe meerjarige agenda als basis voor de regionale samenwerking;

Risico's

Bijdrage in 2021

€ 128.799

Bijdrage t.o.v. totaal

31%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

696

628

404

Vreemd vermogen

ultimo

484

400

625

Resultaat

184

133

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Omgevingsdienst Midden-Holland

Naam verbonden partij

Omgevingsdienst Midden Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.odmh.nl

Programma(s)

2. Energie en klimaat 3; Wonen en leefomgeving

Taakveld

7.4 Milieubeheer; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

GR

Deelnemerspercentage

17,0% (Stemverhouding op basis van budget € 100.000 = 1 stem)

Doel en openbaar belang

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.

Beleidsvoornemens 2021

In 2021 wordt invulling gegeven aan de overdracht van de bodemtaken als voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Ondersteuning gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet, en de realisatie van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven

Risico's

De ODMH heeft een risicoanalyse uitgevoerd volgens de systematiek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR), welke uitwijst dat het ODMH over een adequaat weerstandsvermogen beschikt. Dit betekent dat alle additionele resultaten terugvloeien naar de deelnemers. De risicoanalyse zal jaarlijks worden herhaald, om te kunnen beschikken over een actueel risicobeeld en een richtpunt te hebben bij de weging van de financiële buffer.

Bijdrage in 2021

€ 3.065.892

Bijdrage t.o.v. totaal

17%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

2.746

3.179

2.207

Vreemd vermogen

ultimo

8.763

8.009

8.804

Resultaat

292

825

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Naam verbonden partij

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Vestigingsplaats

Schiedam

Website

https://www.groenalliantiemiddenholland.nl/

Programma(s)

1.Economie en onderwijs; 2 Energie en klimaat; 5.Cultuur, sport en recreatie;

Taakveld

3.4 Economische promotie; 7.4 Milieubeheer; 5.1 Sportbeleid en activering

Aard

GR

Deelnemerspercentage

20%; 5 deelnemende gemeenten met elk 2 AB-leden; ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden.
Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.
In de gebiedsadviescommissies zitten 2 raadsleden.

Beleidsvoornemens 2021

Uitvoeren van investeringen o.b.v. de Kwaliteitsimpuls in vrijwel alle beheergebieden en blijven investeren in nieuwe projecten die recreatieve meerwaarde bieden binnen de kaders van het Ontwikkel- en beheerplan (2020). Daarnaast wil de Groenalliantie ook positief bijdragen aan maatschappelijke opgaven als bewegen, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de energietransitie. Groenalliantie wil in 2021 het effect van haar eigen handelen vergroten door de samenwerking te zoeken met andere gebiedspartijen en terreinbeheerders aan “de Landschapstafel” en het nieuwe regionale recreatieprogramma Groene Hart 2021.

Risico's

De geprognotiseerde stand van de Algemene Reserve per eind 2021 bedraagt ca. € 1,4 miljoen. De gekwantificeerde risico’s bedragen ca. € 20.000. De claims op de Algemene reserve zijn € 0 (nihil). Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen uitstekend te noemen. Wel wordt de financiële bijdrage van de provincie Z-H afgebouwd naar 90%; onduidelijk is wat er gebeurt vanaf 2026 met de provinciale bijdrage. Bij de herijking van de begroting in 2019 zal het bestuur de eerste stappen zetten om de dekking van het eventueel voorzienbare tekort in 2026 meerjarig te vertalen naar concrete (begrotings-)maatregelen. Aanname is dat er vanaf 2026 tenminste 25% structureel minder wordt ontvangen.

Bijdrage in 2021

€ 533.800

Bijdrage t.o.v. totaal

37%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

8.230

8.202

4.346

Vreemd vermogen

ultimo

4.349

4.633

3.750

Resultaat

172

400

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Streekarchief Midden-Holland

Naam verbonden partij

Streekarchief Midden-Holland

Vestigingsplaats:

Gouda

Website:

www.samh.nl

Programma(s):

5. Cultuur sport en recreatie

Taalveld(en):

5.5 Cultureel erfgoed

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

20%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Beleidsvoornemens 2021:

De focus van het Streekarchief is duidelijk. Ze adviseert vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid over goede inrichting van de archiveringsprocessen met het oog op toegankelijkheid, ze zijn een betrouwbare kennis (een kennisplatform) voor burgers op zoek naar (overheids)informatie en zijn partner in lokale erfgoedprojecten die door burgers opgezet worden.

Woo (Wet open overheid). In 2020 bereidt het Streekarchief zich voor op de effecten van deze nieuwe wetgeving om zodoende in 2021 de gemeenten te kunnen ondersteunen bij het oplossen van complexe vraagstukken die Woo met zich meebrengt.

Een tweede uitdaging is de dienstverlening aan de burger constant te monitoren op betrouwbaarheid in een deels onbetrouwbaar digitaal informatielandschap.

Een derde en laaste uitdaging is het voeling houden en actief ondersteunen van lokale initiatieven rond historie en erfgoed.

Risico's:

Een verdampt weerstandsvermogen. Door verhoging bijdrage deelnemende gemeenten zou de financiële problematiek tot het verleden moeten behoren.

Bijdrage in 2021

€ 511.847

Bijdrage t.o.v. totaal

37%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

260

222

213

Vreemd vermogen

ultimo

272

369

343

Resultaat

10

-28

3

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Promen

Naam verbonden partij

Promen

Vestigingsplaats

Capelle aan den IJssel

Website

www.promen.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein,

Taakveld

6.4 Begeleide participatie; 6.5 Arbeidsparticipatie

Aard

GR

Deelnemerspercentage

36%

Doel en openbaar belang

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening.
Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het DB en AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Beleidsvoornemens 2021

Volgen in een ondernemingsplan 2021 dat in november naar de raad komt voor een zienswijze.

Risico's

De onderdelen Promen en ProWork zorgen ervoor dat – buiten onverwachte wijzigingen in wet- en regelgeving - er geen grote begrotingstekorten te verwachten zijn. Voor de wetswijzigingen die mogelijk leiden tot begrotingstekorten kan in dit verband genoemd worden de af te sluiten CAO voor nieuw beschut werk en mensen die vallen onder de banenafspraak en door Promen gedetacheerd worden.

Bijdrage in 2021

€ 9.722.000

Bijdrage t.o.v. totaal

37%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

1.855

2.524

2451

Vreemd vermogen

ultimo

8.233

9.749

7200

Resultaat

110

708

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Ondernemingsplan

Bedrijvenschap Regio Gouda

Naam verbonden partij

Bedrijvenschap

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.gouwepark.nl

Programma(s)

1. Economie, werk en onderwijs

Taakveld

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Aard

GR

Deelnemerspercentage

33,3% (Ieder AB-lid heeft 1 stem)

Doel en openbaar belang

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van een bedrijventerrein Gouwe Park.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De leden van het AB worden uit de colleges aangewezen. De gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Beleidsvoornemens 2021

Inzet op het voor eind 2022 uitgeven van de resterende bedrijfsgronden en realiseren van de hiermede verband houdende civieltechnische werken.

Risico's

Vertraging in de verwachte uitgifte van de resterende bedrijfsgronden onder andere als gevolg van de Coronacrisis.

Bijdrage in 2021

0

Bijdrage t.o.v. totaal

0

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

€ 9.040

€ 10.369

€ 11.860

Vreemd vermogen

ultimo

530

€ 632

€ 0

Resultaat

0

0

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Grondbank RZG Zuidplas

Naam verbonden partij

Grondbank RZG Zuidplas

Vestigingsplaats:

Den Haag

Website:

www. ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Programma(s):

3. Wonen en leefomgeving

Taalveld(en):

8.3 Wonen en bouwen

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

6%
Ieder AB lid heeft 1 stem

Doel en openbaar belang:

In 2011 heeft de Grondbank een gewijzigde opdracht gekregen en functioneert primair als beheer- en gronduitgiftebedrijf. Momenteel bezit de Grondbank ca. 300 ha aan gronden en deze zijn bijna allemaal gelegen in de Zuidplaspolder binnen de gemeente Zuidplas.
Haar belangrijkste doelstelling is om de in eigendom zijnde gronden te verkopen in het kader van de gewenste en vastgestelde Zuidplaspolderontwikkelingen.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Beleidsvoornemens 2021:

In 2021 zullen de gronden worden getaxeerd na de bestuurlijke besluitvorming over de ontwikkelingsvisie van het Middengebied. Momenteel is niet de verwachting dat het nieuwe ontwikkelingsperspectief in 2021 leidt tot veel grondverkoop. Deze zal immers na de besluitvorming over de ontwikkelingsvisie van het Middengebied in planologische kaders vertaald moeten worden. Dit vergt enige jaren. De grondverkopen zullen, zoals vastgelegd in het USK 2018, marktconform plaats dienen te vinden.

Risico's:

De huidige gemiddelde grondprijs in de Grondbank is hoger dan de waarde van de gronden zonder enig ontwikkelingsperspectief. Wanneer er geen enkele sprake meer is van een ontwikkelingsperspectief voor de in eigendom zijnde gronden van de Grondbank dan zal de waarde grofweg € 40 mln. lager liggen dan de huidige marktwaarde. In een dergelijke extreme situatie zal het totale verlies, inclusief de huidige verliesvoorziening, tussen de € 60 en € 70 mln. kunnen bedragen. Gouda draagt daarvan 6%.

Bijdrage in 2021

114.000

Bijdrage t.o.v. totaal

6%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

-17875

-17253

0

Vreemd vermogen

ultimo

93.187

92.509

95.500

Resultaat

3.583

623

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Naam verbonden partij

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.rdog.nl

Programma(s)

4. Sociaal domein; 6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-; 1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

In het algemeen bestuur zit een lid dat door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college en is lid van het dagelijks bestuur.

Beleidsvoornemens 2021

Organisatie: versterking informatiemanagement en datagedrevenheid, strategische wendbaarheid.
Inhoud: vitale ouderen: zo lang mogelijk gezond zelfstandig wonen. Verkleining van gezondheidsverschillen: verschillen overbruggen tussen lage inkomens en opleiding.
Bevorderen van een gezonde omgeving: kwaliteit van leefomgeving door o.a. Omgevingswet.
Versterking van sociale en fysieke veiligheid: beschermen tegen gevaar in de openbare ruimte.

Risico's

Onbeheersbaarheid bestrijding coronavirus, bron- en contactonderzoek, testen op virus. Implementatie digitaal dossier, strak projectmanagement; Veilig Thuis: capaciteit vs taken cq meer meldingen; Wegvallen markttaken: smallere capaciteitsbasis; Onrechtmatige aanbestedingen: beheersbaarheid van complexe materie; Project RDOG 2024 (toekomstbestendige RDOG HM); governance goed invullen; Continuïteit: door groei medewerkers opleiden; aansluiting JGZ op Jeugdhulp: permanente aandacht; indexeringsproblematiek; budgetproblematiek voor uitvoering wettelijke taken.

Bijdrage in 2021

€ 4.513.000

Bijdrage t.o.v. totaal

9%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

3.627

3.948

3.533

Vreemd vermogen

ultimo

27.207

29.237

29.983

Resultaat

705

516

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Veiligheidsregio Hollands Midden

Naam verbonden partij

Veiligheidsregio Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Website

www.vrhm.nl

Programma(s)

6. Leefbaarheid en veiligheid

Taakveld

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aard

GR

Deelnemerspercentage

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal

Doel en openbaar belang

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Beleidsvoornemens 2021

Risico's

Bijdrage in 2021

€ 4.256.919

Bijdrage t.o.v. totaal

8,2%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2019

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

5.837

5.496

5.094

Vreemd vermogen

ultimo

27.334

28.105

34.524

Resultaat

300

557

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland

Naam verbonden partij

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland

Vestigingsplaats:

Leiden

Website:

www. bsgr.nl

Programma(s):

1 economie, werk en onderwijs ; 2.Energie en klimaat; 3 wonen en leefomgeving; 5 cultuur, sport en recreatie; 7 bestuur en organisatie 8. Financiering en algemene Dekkingsmiddelen

Taalveld(en):

3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (marktgelden)
3.4 economische promotie (toeristenbelasting)
7.4 Milieubeheer; (7.2 riolering; 7.3 afval; 8.3 wonen en bouwen (leges bouwvergunningen)
2.3 recreatieve havens (haven- en liggelden) ; 0.2 burgerzaken
0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet woningen;
0.63 Parkeerbelasting; 0.64 Belastingen overig

Aard:

GR

Deelnemerspercentage:

10,67%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar

Doel en openbaar belang:

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

Wijze van dienen van het gemeentebelang:

In het AB zit een collegelid die door het college benoemd is.

Beleidsvoornemens 2021:

Risico's:

Bijdrage in 2021

€ 1.314.368

Bijdrage t.o.v. totaal

11%

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2220

Eigen vermogen

ultimo

2.055

1.524

1.034

Vreemd vermogen

ultimo

4.825

10.873

5.361

Resultaat

624

85

0

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Overige verbonden partijen

B.V. Sport.Gouda

Naam verbonden partij

B.V. Sport.Gouda

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.sportpuntgouda.nl

Programma(s)

5. Cultuur, Sport en recreatie

Taakveld

5.1 Sportbeleid en activering; 5.2 Sportaccommodaties

Aard

BV

Deelnemerspercentage

100% stemrecht als aandeelhouder

Doel en openbaar belang

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden.
Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2021

Risico's

Bijdrage in 2021

Gelijk aan bijdrage 2020 verhoogd met indexering

Bijdrage t.o.v. totaal

n.v.t.

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

1.228

1.252

1.255

Vreemd vermogen

ultimo

1.427

2.398

1.883

Resultaat

-239

24

4

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. BNG

Naam verbonden partij

N.V. BNG

Vestigingsplaats

Den Haag

Website

www.BNG.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

0,15%. Er is stemrecht via de aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Beleidsvoornemens 2021

De coronapandemie heeft vergaande financiële en maatschappelijke gevolgen voor de klanten van BNG Bank. De bank doet wat mogelijk is. Het gaat dan bovenal om zorgen voor continuïteit van de dienstverlening. De bank heeft voldoende toegang tot liquiditeit om kredieten te verstrekken.

Risico's

De Coronacrisis en enkele kredietverliezen zetten de winstverwachting van de BNG onder druk. Dit zal gevolgen kunnen hebben voor de dividenduitkering over het boekjaar 2020 en verdere jaren.

Bijdrage in 2021

geen

Bijdrage tov het totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

4.991.000

4.887.000

nb

Vreemd vermogen

ultimo

132.518.000

144.802.000

nb

Resultaat

337.000

163.000

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

Begroting wordt niet opgesteld

Oasen N.V

Naam verbonden partij

Oasen N.V.

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.oasen.nl

Programma(s)

8. Dekkingsmiddelen

Taakveld

0.8 Overige baten en lasten

Aard

NV

Deelnemerspercentage

9,63%
stemrecht als aandeelhouder.

Doel en openbaar belang

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente Gouda wordt in de AVA vertegenwoordigd door een collegelid.

Beleidsvoornemens 2021

In relatie tot de Cornonacrisis werkt Oasen samen met hun crisispartners
op landelijk en regionaal niveau om de continuiteit van de drinkwatervoorziening
te borgen.

Risico's

Bijdrage in 2021

geen

Bijdrage t.o.v. totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

108.494

112.187

nb

Vreemd vermogen

ultimo

159.959

168.537

nb

Resultaat

4.826

3.693

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

N.V. Cyclus

Naam verbonden partij

N.V. Cyclus

Vestigingsplaats

Gouda

Website

www.cyclusnv.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

5.7 Openbaar groen; 8.3 Wonen en bouwen

Aard

NV

Deelnemerspercentage

Stemrecht als aandeelhouder 23,5 %

Doel en openbaar belang

Advisering en uitvoering afvalbeheer (inzameling, verwerking), reiniging en gladheidsbestrijding.

Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

Beleidsvoornemens 2021

Op basis van de DVO's wordt de prestatie gemonitord. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt.

Risico's

De recent afgesloten DVO's bieden voor de komende jaren uitvoerings- en financiële zekerheid. De effecten van landelijke nieuwe wet- en regelgeving kunnen consequenties hebben op de DVO-afspraken en daarmee ook voor Gouda een financiële impact hebben.

Bijdrage in 2021

Bijdrage tov totaal

nb

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

9.513

9.105

nb

Vreemd vermogen

ultimo

21.763

21.946

nb

Resultaat

408

426

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

Naam verbonden partij

Coöperatieve Parkeerservice u.a.

Vestigingsplaats

Website

www. Parkeerservice.nl

Programma(s)

3. Wonen en leefomgeving

Taakveld

2.2 Parkeren

Aard

Coöperatie

Deelnemerspercentage

6,25%

Doel en openbaar belang

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid.

Wijze van dienen van het gemeentebelang

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens 2021

Risico's

Bijdrage in 2021

€ 250.000

Bijdrage tov totaal

nvt

Financiële gegevens (bedragen * € 1.000)

2018

2019

2020

Eigen vermogen

ultimo

-109

-85

nb

Vreemd vermogen

ultimo

118

113

nb

Resultaat

20

112

nb

Bron

jaarrekening

jaarrekening

begroting