Aspecten jaarrekening 2019

Algemene aspecten

De gemeente heeft de beschikking over alle vastgestelde jaarrekeningen 2018 van de verbonden partijen inclusief de accountantsverklaringen. In de accountantsverklaringen wordt aandacht besteed aan de continuïteit van de ondernemingen. Per verbonden partij wordt inzicht gegeven in het financieel belang van de gemeente en wordt aandacht besteedt aan het financieel risico.

Daarbij is uitgangspunt dat de verbonden partij zelf zorgt voor borging van haar financiële risico's middels een weerstandsvermogen. Dit om te voorkomen dat deelnemende gemeenten in verbonden partijen financiële nadelen moeten bekostigen.

Specifieke aspecten

Streekarchief Midden-Holland

SAMH sloot het jaar 2019 af met een negatief saldo van € 28.406. Dit is het bedrag van de egalisatiereserve welke hiermee is uitgeput. In de Programmabegroting 2021 zijn de opbrengsten met 5% verhoogd, om de noodzakelijke financiële balans te herstellen. Sinds 1 januari voert de ODMH het financieel beheer voor SAMH uit. Op grond van een analyse van de kosten en de baten in de afgelopen vijf jaar, is vast komen te staan dat sprake is van een negatief gat in de cijfers van de SAMH, omdat de noodzakelijke personele kosten structureel te laag zijn ingeboekt in de begroting. Nu er echter geen buffervermogen meer is en tegelijk kan worden vastgesteld dat het SAMH een sobere en doelmatige kostenstructuur bezit, kan de financiële situatie slechts in balans worden gebracht door de bijdrage van de deelnemers op het niveau van de noodzakelijke kosten te brengen. Deze verhoging zal ook voor de begroting van het lopende boekjaar nog worden verwerkt in een begrotingswijziging 2020.