Energie en klimaat

Lasten in €

27.888.000

Baten in €

30.348.000

Percentage van totale uitgaven

9%

Waar staat het programma voor?

Het klimaat verandert. Steeds vaker zijn er weersomstandigheden die droogte, hitte en wateroverlast veroorzaken. Dit heeft consequenties voor de woon- en leefomgeving. Dit programma beschrijft de inzet van de gemeente op het gebied van klimaatadaptatie, groen en water, bodemdaling en energietransitie. Hiermee wil de gemeente werken aan een toekomstbestendige stad voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente handhaaft het ambitieuze doel om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Ook is 2040 de streefdatum voor een aardgasvrije stad.

Wat wil Gouda bereiken?

Klimaatadaptatie: water en groen

De gemeente wil de kwetsbaarheid van de stad voor klimaatverandering verminderen en de stad leefbaar en aantrekkelijk houden voor mens en dier. Samen met inwoners zorgt de gemeente voor het behouden en uitbreiden van het groen in de stad. De inzet op meer en kwalitatief beter groen draagt bij aan het tegengaan van overlast van water, hitte en droogte. Zo bereidt Gouda zich beter voor op de verandering van het klimaat.

Bodemdaling

Gouda ligt in een gebied met sterke bodemdaling. De gemeente werkt samen met partners aan innovatieve maatregelen. De kennis, oplossingsrichtingen en instrumenten dragen bij aan een toekomstbestendige stad en regio.

Energietransitie: gasloos bouwen en wonen

De gemeente wil de stad voorbereiden op de energietransitie. De energietransitie vraagt aanpassingen aan elke woning en elk pand in Gouda. Keuzes kunnen daarom alleen met inwoners worden gemaakt. In een uitgebreid participatieproces kunnen inwoners meedenken over de regionale energiestrategie en de transitievisie warmte.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

199
Huishoudelijk restafval in kg per inwoner in 2016; streefwaarde 100 kg per inwoner in 2020
Toename van het aantal m2 openbaar groen
CO2 uitstoot omlaag