Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2018

104

172

100 kg in 2021

7. Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

2,9

18,5

in 2021 10% toename t.o.v. 2018

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

Het CBS hanteert de volgende definitie: Hernieuwbare elektriciteit is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hernieuwbare elektriciteit komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld. Kernenergie valt niet onder hernieuwbare elektriciteit.