Incidentele baten en lasten

Artikel 189 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daartoe is in de begroting een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen en zijn deze per programma inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vermeld, zowel incidenteel als structureel.

Het overzicht van baten en lasten dient niet alleen voor het horizontale toezicht door de raad, maar is voor de financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, een belangrijk overzicht bij de bepaling of de gemeente in aanmerking komt voor het gewenste repressieve toezicht.

In de onderstaande tabel is aangegeven wat het saldo van het totaal van de incidentele baten en de incidentele lasten is in het meerjarenperspectief.

Lasten

2021

2022

2023

2024

Programma 1

Planvoorbereiding

53

36

-

-

Bouw- en woonrijpmaken

692

659

-

-

Ondernemen in Gouda

50

-

-

-

Gouda-750

367

207

207

-

Exploitatie bruikleenscholen

267

89

60

-

Beleid m.b.t. onderwijshuisvesting

268

-

-

-

Tijdelijke voorzieningen WG

171

-

-

-

Mutatie boekwaarde

784

-

-

-

Programma 2

Dagelijks onderhoud bruin

207

111

14

-

GO Bruin - algemeen

-250

-250

-250

-

Baggeren - niet nautisch

288

144

-

-

Energie en Klimaat

225

225

-

-

Regeling Reductie Energieverbruik

250

-

-

-

Programma 3

Beheer onroerende zaken

51

51

-

-

Verduurzamen gemeentelijke objecten

550

170

-

-

Omgevingswet

190

-

-

-

Wonen boven winkels

57

57

-

-

Versnelling Woningbouw

52

52

-

-

Programma 4

Sociale cooperatie PTO

20

-

-

-

Perspectief op Werk

1.500

-

-

-

Perspectief op Werk

185

-

-

-

Transformatiefonds Jeugd (regionaal)

822

-

-

-

Reg. Progr. Sturen op kosten

500

500

-

-

Gezondheidsbeleid

27

27

-

-

Inclusie, diversiteit en burgerschap

41

41

-

-

Programma 5

Cultuurhistorie en Monumenten

25

-

-

-

Programma 6

Radicalisering

65

-

-

-

Programma 7

MBL, Overig bedrijfsvoering

136

-

-

-

Portfoliomanagement Geheugen v Gouda

114

-

-

-

Totaal incidentele exploitatielasten

7.707

2.119

31

-

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

3.094

2.606

557

1.480

Totaal incidentele lasten

10.801

4.725

588

1.480

Baten

2021

2022

2023

2024

Programma 1

Gronduitgiften

-1.350

-

-

-

Bijdragen derden

-25

-

-

-

Programma 2

Regeling Reductie Energieverbruik

-250

-

-

-

Programma 3

Beheer onroerende zaken

-9

-

-

-

Programma 8

Precario kabels en leidingen

-2.046

-

-

-

Totaal incidentele exploitatiebaten

-3.680

-

-

-

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves

20.030

6.905

1.780

1.299

Totaal incidentele baten

16.350

6.905

1.780

1.299

2021

2022

2023

2024

Totaal baten

299.768

282.262

275.896

277.021

Totaal lasten

299.768

282.262

275.896

277.021

Saldo

0

0

0

0

Mutaties reserves

Onttrekkingen reserves incidenteel

20.030

6.905

1.780

1.299

Stortingen reserves incidenteel

3.094

2.606

557

1.480

Saldo reserves

16.936

4.299

1.223

-181

waarvan Incidentele baten en lasten (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Totaal incidentele baten

3.680

0

0

0

Totaal incidentele lasten

7.707

2.119

31

0

TOTAAL

-4.027

-2.119

-31

0

structurele baten en lasten (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Totaal structurele baten

276.058

275.357

274.116

275.722

Totaal structurele lasten

288.967

277.537

275.308

275.541

TOTAAL

-12.909

-2.180

-1.192

181

-4,3%

-0,8%

-0,4%

0,1%

Structureel saldo

-12.909

-2.180

-1.192

181

+ = positief saldo

- = negatief saldo

-4,3%

-0,8%

-0,4%

0,1%

Geconcludeerd kan worden dat in de periode 2021 - 2023 de structurele lasten niet volledig worden gedekt door structurele baten en dat in 2024 wel sprake is van structureel evenwicht.