Cultuur, sport en recreatie

Lasten in €

17.969.000

Baten in €

2.677.000

Percentage van totale uitgaven

6%

Waar staat het programma voor?

Gouda is een bruisende, vitale en authentieke stad, waar de historie volop wordt beleefd. Goede voorzieningen en toonaangevende evenementen zijn cruciaal voor Gouda als aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Mede daarom investeren we in cultuur voor al onze inwoners. Het beleid uit de nieuwe cultuurnota wordt de komende jaren uitgevoerd en de relatie tussen cultuur en het sociaal domein en tussen cultuur en economie wordt versterkt.

Bewegen en sporten brengt mensen dichter bij elkaar. Dat geldt voor jong en oud, via het sporten zelf maar ook via het verenigingsleven. In een stad met voor iedereen toegankelijke sportvoorzieningen is het goed en gezond leven. Toerisme is van wezenlijk belang voor Gouda.

Wat wil Gouda bereiken?

Cultuurnota

In 2021 evalueren we de Cultuurnota en stellen we uitgangspunten op voor de nieuwe cultuurbeleidsperiode. We beraden ons ook op verlenging van de urban curator. In 2021 wordt de uitbreiding van de Chocoladefabriek met Libertum en de Techniekwerkplaats gerealiseerd.

Uitvoeren Gouds Sportakkoord en Nota sportaccommodaties

Samen met Goudse inwoners en organisaties concrete activiteiten en projecten uitvoeren en realiseren die het belang van sport en bewegen onderstrepen. In 2021 leggen we in een nieuwe nota vast hoe Gouda de komende jaren gaat zorgen voor voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties en ruimte voor sport.

Gouda 750 jaar en Instandhouding Erfgoed

In aanloop naar de viering van 750 jaar stadsrechten in 2022 gaan we in 2021 samen met het fondsbestuur activiteiten ontwikkelen en zorgt de gemeente dat het erfgoed er goed bij staat. Gouda ondersteunt eigenaren bij het planmatig onderhoud van hun gemeentelijk monument. Dit voorkomt kostbare restauraties, is beter voor het monument en voor het milieu.

Kaas

De Cheese Valley samenwerking wordt doorontwikkeld tot een publiek - privaat partnerschap. Toerisme

We zetten de aanpak Zakelijk toerisme voort. In 2021 gaan we monitoren hoeveel aanbod aan vakantieverhuur er is. Daartoe is de huisvestings-verordening in 2020 gewijzigd.

Watertoerisme en -recreatie

In samenwerking met de regio gaan we onderzoeken hoe we de vaarverbinding tussen Gouda en Reeuwijk kunnen verbeteren. Ook wordt de “kaassteiger” bij de Korte Vest gerealiseerd.

Uitvoeren Programma Binnenstad

Wij streven naar het sluiten van een breed binnenstadsconvenant om hernieuwde, wederzijdse samenwerkingsafspraken te maken met de winkeliers en sectoren zoals de horeca, cultuur, evenementen en vastgoed.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

Bijdragen uit de stad in het kader van Gouda750
Dalende leegstand binnenstad (disclaimer: lange termijn (na-ijl) effecten corona nog onbekend)
50,4
Percentage niet-sporters