Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.

Natuur en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland 

De gebieden van de Groenalliantie zijn van groot recreatief belang voor Gouda en haar directe omgeving. De Groenalliantie werkt aan goed ingerichte en beheerde recreatiegebieden die bijdragen aan een actieve en gezonde samenleving. De aanleg van een natuurspeelplaats in de Goudse Hout is inmiddels afgerond en nodigt ouders en kinderen uit om naar buiten te gaan en te wandelen, fietsen en spelen.

In 2021 start in de Goudse Hout de verbetering van het padenstelsel en tevens de bospercelen en graslanden. Ook start het vernieuwen van de informatievoorzieningen door het gebied. Daarnaast werkt de Groenalliantie in 2021 aan het bevorderen van de bereikbaarheid van ’t Weegje voor de inwoners van Gouda. Door deze verbetering gaat de Oostpolder een belangrijkere rol spelen als groengebied voor de omwonenden.

Streekarchief Midden-Holland

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) is het cultuurhistorisch ‘geheugen’ van Midden-Holland. SAMH behoudt en beheert relevante publicaties uit Gouda en de regio. SAMH bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en de Omgevingsdienst Midden Holland.

De grote uitdaging voor 2021 is de doorvoering van de Woo (Wet open overheid). In 2020 bereidt het Streekarchief zich voor op de effecten van deze nieuwe wetgeving om zodoende in 2021 de gemeenten te kunnen ondersteunen bij het oplossen van complexe vraagstukken die Woo met zich meebrengt.

Een tweede uitdaging is de dienstverlening aan de burger constant te monitoren op betrouwbaarheid in een deels onbetrouwbaar digitaal informatielandschap.

Een derde en laatste uitdaging is het voeling houden en actief ondersteunen van lokale initiatieven rond historie en erfgoed.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de haven- en liggelden als algemeen dekkingsmiddel.

Sport.Gouda

Sport.Gouda zorgt voor de instandhouding van het aanbod aan sportvoorzieningen, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en sportvelden. Daarnaast stimuleert Sport.Gouda actieve sportbeoefening, o.a. door het ondersteunen van sportverenigingen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten en sportevenementen.