Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

17.969

17.594

18.025

17.972

Baten

-2.677

-2.677

-2.637

-2.637

Saldo van lasten en baten

15.292

14.917

15.388

15.335

Toevoegingen aan reserves (lasten)

31

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-2.342

-8

0

0

Saldo mutaties reserves

-2.373

-8

0

0

Resultaat

12.919

14.909

15.388

15.335

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

711

814

224

182

2.3 Recreatieve havens

7

7

-10

-10

5.1 Sportbeleid en activering

639

701

112

112

5.2 Sportaccommodaties

-39

-39

-39

-39

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

39

39

39

38

5.4 Musea

93

82

91

71

5.5 Cultureel erfgoed

-64

-13

-5

-23

5.6 Media

35

36

36

33

2e ijkmoment 2020 voortgang CIP

5

5

5

5

5.2 Sportaccommodaties

5

5

5

5

2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten

25

0

0

0

5.5 Cultureel erfgoed

25

0

0

0

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten

0

0

725

985

5.1 Sportbeleid en activering

0

0

725

725

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

0

0

0

90

5.6 Media

0

0

0

170

Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen

-516

-582

0

0

5.1 Sportbeleid en activering

-516

-582

0

0

Raadskeuzes

180

180

180

180

5.5 Cultureel erfgoed

180

180

180

180

Totaal

405

417

1.134

1.352

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2.3 Recreatieve havens

162

162

144

144

5.1 Sportbeleid en activering

6.042

6.036

6.749

6.749

5.2 Sportaccommodaties

313

247

268

271

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

3.785

3.771

3.518

3.505

5.4 Musea

2.267

2.256

2.264

2.245

5.5 Cultureel erfgoed

731

411

411

393

5.6 Media

1.992

2.034

2.034

2.028

Totaal

15.292

14.917

15.388

15.335

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Sportvelden (2023)

0

0

305

0

Sportvelden (2024)

0

0

0

305

Renovatie hoofdveld sportveld Ona (2021)

459

0

0

0

Renovatie sportveld Ona (2021)

107

0

0

0

Renovatie sportveld Ona (2022)

0

458

0

0

Totaal

566

458

305

305