Doelen en prestaties

Cultuur

Wat wil Gouda bereiken?
We blijven uitvoering geven aan de uitgangspunten en ambities uit de cultuurnota “het culturele vermogen van Gouda”. Samen met onze culturele partners werken we aan een verbreding van cultuurparticipatie en –educatie voor al onze inwoners in de stad. Dit draagt bij aan een gezonde, toekomstbestendige culturele infrastructuur. Om de infrastructuur verder te verstevigen, zijn onze grote culturele organisaties continu in ontwikkeling om alle doelgroepen te blijven aanspreken en prikkelen. Naast de reguliere activiteiten, is de C4 ook een belangrijke partner voor Gouda750. Samen pakken zij in 2022 uit met drie mijlpalen in het feestjaar, waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Ook veel andere culturele organisaties starten de komende periode met het maken en ontwikkelen van plannen voor Gouda750.

Verder zet Gouda in op kennismaking met cultuur in het onderwijs door middel van het vernieuwde programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De relatie met het sociaal domein wordt verder doorontwikkeld om deze specifieke doelgroepen te bereiken en te helpen met bijvoorbeeld het bouwen en houden van een sociaal netwerk en zelfexpressie.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Evaluatie cultuurnota en opstellen uitgangspunten voor toekomstige beleidsperiode
De cultuurnota “het culturele vermogen van Gouda” is in 2017 vastgesteld voor de periode 2018-2022. Om ook na 2022 een stevige basis te hebben voor cultuurbeleid gaan we in 2021 de cultuurnota evalueren en uitgangspunten vaststellen. Zo maken we een solide start voor een nieuwe cultuurbeleidsperiode. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de corona-effecten. Aan de hand van deze uitgangspunten, wordt een nieuwe cultuurnota opgesteld of de bestaande nota herijkt.

Coronamaatregelen Cultuur
Gouda is trots op haar culturele voorzieningen, groot en klein. Zij maken de stad levendig, bruisend en aantrekkelijk. Op het moment van schrijven is nog niet te voorspellen hoelang de huidige coronamaatregelen gelden en wanneer we weer samen volop, zonder beperkingen, van cultuur in al haar vormen kunnen genieten. Ook in 2021 zal de gemeente, passende maatregelen blijven nemen om de culturele sector te ondersteunen, mits dit past binnen het huidige financiële kader waarbij Rijksmiddelen voor cultuur worden meegenomen.

Urban curator
In 2020 is de Urban Curator aan de slag gegaan. Juist de Urban Curator moet geworteld zijn in de wijken en de verschillende organisaties waar hij/zij mee samenwerkt om succesvol projecten op te zetten. Daarom zetten we ook in 2021 de Urban Curator door en wordt aan het einde van 2021 geëvalueerd en besloten over het verder verlengen.

Cultureel ondernemerschap
De Goudse culturele organisaties hebben cultureel ondernemerschap in een hoog vaandel en spannen zich in om eigen inkomsten te verwerven en kostenefficiënt te werken. In het verdienmodel worden zij gefaciliteerd waar mogelijk. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, zorgt op termijn voor lagere lasten, net als het goed uitvoeren van MJOP’s.

Na de opleveren van het 2de etage van de Chocoladefabriek worden de mogelijkheden voor activiteiten en verhuringen vergroot voor verschillende culturele organisaties. Ook de schouwburg maakt werk van zakelijk toerisme.

Onderhoud kunst openbare ruimte
Kunst in de openbare ruimte wordt periodiek onderhouden door Kunstwacht. Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen tijdig en kwalitatief goed onderhoud en beheersbaarheid van de kosten.

Museum Gouda
Museum Gouda is gehuisvest in een monumentaal pand dat eigendom is van de gemeente. Het pand kent een aantal knelpunten die belemmerend (kunnen) werken voor de uitvoering van de museale taken conform landelijke richtlijnen. Denk hierbij aan de klimaatbeheersing ten behoeve van de museumstukken en toegankelijkheid. In 2021 wordt een concreet beeld opgesteld van welke acties noodzakelijk en rendabel zijn om uit te voeren.

Project zuidelijk Stationsgebied
In het project Zuidelijk Stationsgebied is ruimte (fysiek en budgettair) voor een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte. De aangewezen kunstcommissie verzorgt in afstemming met het project de volledige opdracht uitvraag en –verstrekking. Het moment van de plaatsing van het uiteindelijke kunstwerk wordt gekozen in overleg met de projectleider.

Sport

Wat wil Gouda bereiken?
Sport en bewegen leveren een bijdrage aan de bevordering van maatschappelijke participatie en betrokkenheid, van een actieve, gezonde levensstijl en van (het behoud van) een goede gezondheid. We geven verdere uitvoering aan de uitgangspunten en ambities uit de sportnota “Sport en bewegen in Gouda 2022”. Samen met uitvoeringspartner Sport.Gouda werken we aan een toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen, vitale sportverenigingen, het stimuleren van sport in de buitenruimte en de inzet van sport en bewegen voor het sociaal domein en kwetsbare doelgroepen.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Uitvoering Gouds Sportakkoord
De opening van de SportakkoordPOT in 2020 moet in 2021 gaan leiden tot concrete activiteiten, projecten en sportvoorzieningen die goed zichtbaar zijn voor de inwoners van Gouda. Het Gouds Sportakkoord kwam eerder tot stand in samenwerking met Sport.Gouda, sportverenigingen, sport- en andere ondernemers en Goudse organisaties uit het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs. In 2020 is ingezet op netwerkvorming en het opbouwen van een communicatiestructuur met een website en een nieuwsbrief. Er wordt in 2021 ook aansluiting gezocht bij het in ontwikkeling zijnde Preventieakkoord.

Opstellen en uitvoeren Nota sportaccommodaties
Diverse ontwikkelingen maken het noodzakelijk de beleidsuitgangspunten ten aanzien van ruimte en accommodaties voor sport te herformuleren. Recent is een nieuw meerjaren investerings- en onderhoudsplan voor de sportaccommodaties opgesteld en is de behoefte aan sportaccommodaties voor de komende vijftien jaar in kaart gebracht. Er wordt steeds meer in de openbare ruimte gesport en de eigendomssituaties met betrekking tot opstallen op sportparken zijn in de loop der jaren uiteen gaan lopen. Bovendien is het nodig om het tarievenstelsel onder de loep te nemen en is duurzaamheid ook in de sport een thema van belang geworden. De uit 2009 stammende Nota Sportaccommodaties wordt daarom geactualiseerd en in 2021 vastgesteld.

Evaluatie DVO
De bestaande dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente en Sport.Gouda loopt tot en met 2022. In 2021 wordt de DVO geëvalueerd waarna ook een start gemaakt kan worden met de voorbereidingen voor een herijking van die DVO. Het geactualiseerde beeld van de benodigde investeringen en onderhoudsuitgaven voor de sportaccommodaties zal bijvoorbeeld verankerd moeten worden in een nieuwe DVO.

Doorontwikkeling Sportraad
In 2020 is een werkgroep gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van een Goudse Sportraad, deze wordt in 2021 geïnstalleerd. De Goudse Sportraad wordt de opvolger van de VGSO en gaat de gemeente adviseren bij strategische kwesties. De sportraad vertegenwoordigt daarbij niet alleen de belangen van sportverenigingen, maar ook van anders of niet-georganiseerde sporters.

Sport en bewegen in Westergouwe
Een sportzaal en een multifunctioneel sportveld maken onderdeel uit van de plannen voor de inrichting van Westergouwe. In 2021 wordt verder gewerkt aan hoe deze voorzieningen er concreet uit komen te zien.

Toerisme en stadsmarketing/ Gouda 750

Toerisme
De corona crisis heeft grote impact op de vrijetijdssector. We ondersteunen de sector onder andere door in 2020 en 2021 geen toeristenbelasting te heffen. In 2021 gaat de gemeente verder met het uitvoeringsplan toerisme. De focus ligt op regionale bezoekers en in samenwerking met partners in de stad pakken we ook mogelijkheden voor landelijke aandacht op. Op welke wijze de internationale markt benaderd kan worden, ligt aan de verdere ontwikkelingen rondom corona. De buurlanden blijven een belangrijke prioriteit hierin.

De samenwerking rondom zakelijk toerisme wordt in 2021 voortgezet. Na de opzet van de basis zoals de website, wordt er verder samengewerkt aan aandacht op social media en gezamenlijke marktbewerking.

In 2021 gaan we monitoren hoeveel aanbod aan vakantieverhuur er is, via platforms zoals AirBNB. Daartoe is de huisvestingsverordening in 2020 gewijzigd.

Kaas
Cheese Valley is een succesvolle manier om Gouda als kaasstad, en als attractieve poort naar de regio, te profileren. Gouda is de plek waar kaas bij de historie hoort, maar ook waar je kaas culinair kan beleven. De betrokken gemeenten zetten de samenwerking voort in de vorm van een stichting en verstevigen de samenwerking met private partners.

In 2020 heeft de kaasmarkt niet kunnen plaatsvinden door de corona maatregelen. In 2021 blijft de vernieuwing van de Gouda Kaasmarkt, in organisatie en programmering, belangrijk voor de toekomst van de kaasmarkt.

Watertoerisme
In 2021 zal er onderzoek gedaan worden naar het optimaliseren van de vaarverbinding tussen Gouda en Reeuwijk. Dit onderzoek is een vervolgstap op de succesvolle vaarproeven in de zomer van 2018 en 2019 tussen Gouda en Reeuwijk.

In 2021 wordt gestart met de aanleg van een nieuwe aanlegsteiger aan de Korte Vest. De steiger is vooral gericht op bezoekers van Landal De Reeuwijkse Plassen met elektrische sloepen en georganiseerde groepsvaartochten naar de Gouda Cheese Experience en de Gouda Kaasmarkt.

Gouda750
Het feestjaar nadert. In 2021 gaan we verder met de organisatie van de feestperiode Gouda750. Hierbij is het uitgangspunt dat het een feest voor en door de stad is. Hiertoe worden met alle relevante stakeholders gesprekken gevoerd en worden organisaties en individuen ondersteund bij de uitwerking van hun plannen. Deze ondersteuning vindt plaats door het programmateam en door een team van vrijwilligers dat is geformeerd.

Alle plannen worden in nauwe samenwerking met de stuurgroep Gouda750 en het fonds Gouda750 besproken waarbij de stuurgroep de kaders en hoofdlijnen vaststelt en het fonds de middelen werft in de stad, daarbij ondersteund door het programmateam. Het fondsbestuur heeft een inspanningsverplichting om de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen te verdubbelen. Het fondsbestuur beoordeelt aanvragen voor middelen en kent deze toe.

Vanuit Gouda750 leggen we verbinding met het initiatief van de “1572-gemeenten”. Op 19 juli 1572 vond de eerste vrije Statenvergadering plaats in Nederland waarmee het huidige Nederland werd geboren. We zullen met dit landelijke initiatief samenwerken en de festiviteiten inpassen in het programma Gouda750.

Binnenstad Gouda

Wat wil Gouda bereiken?

Vanuit het perspectief om een aantrekkelijke woonstad te zijn én vanuit economisch perspectief willen we bereiken dat Gouda een levendige en bruisende binnenstad heeft. Dit doen we o.a. door het vormgeven van een bestendige samenwerking met de ondernemers en culturele sector in de stad, de leegstand te bestrijden, de panden op te knappen (ook in verband met het feestjaar Gouda 750) en waar mogelijk de openbare ruimte op te waarderen (bijvoorbeeld autoluwe binnenstad, fietsparkeren en groen in de stad). 2021 is vanwege de geldende maatregelen in het kader van het bestrijden van de verspreiding van het COVID-19 virus een spannend jaar voor het al dan niet in gewijzigde vorm doorgaan van evenementen in de binnenstad.

Sinds maart 2020 heeft Nederland te maken met de coronapandemie. Als gevolg van corona zijn er ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De intelligente lockdown bracht met zich mee dat grote delen van diverse branches een aantal maanden geen omzet hadden. Bepaalde sectoren mochten gedurende langere tijd niet open en daar liepen de omzetverliezen op. Dit betrof bijvoorbeeld de horeca, evenementen, de gehele toeristische industrie en alle toeleveranciers van deze bedrijven. In juni werden de maatregelen versoepeld, maar door de maatregelen was het nog niet mogelijk om een volledige omzet te halen.

De gemeente heeft de ondernemers in de getroffen sectoren gesteund door de mogelijkheid te geven om de terrassen tijdelijk uit te breiden. Daarnaast is besloten om over 2020 en 2021 geen toeristenbelasting en geen precario voor terrassen en uitstallingen te heffen. De uitwerking hiervan wordt behandeld tijdens de Begrotingsraad op 11 november 2020. Dan wordt voorgesteld de Verordening precariobelasting 2020 met terugwerkende kracht aan te passen, en deze wijziging in 2021 te continueren en om de Verordeningen toeristenbelasting 2020 aan te passen en voor 2021 geen nieuwe verordening toeristenbelasting vast te stellen.

Evenementenorganisatoren hebben reeds gemaakte kosten vergoed gekregen en ook voor 2021 zal de gemeente coulance betrachten ten aanzien van niet vermijdbare kosten.

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Programma binnenstad

In 2020 zijn verkennende gesprekken gevoerd met de partners in de binnenstad die gericht zijn op het verder intensiveren van de samenwerking in de binnenstad. Het functioneren van de binnenstad staat onder druk als gevolg van onder andere veranderend winkelgedrag. Dit wordt nog versterkt door de gevolgen van de coronacrisis. Alle partijen in de binnenstad hebben elkaar juist in deze tijd hard nodig om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te behouden, kansen voor samenwerking te benutten en bedreigingen samen het hoofd te bieden. Verbreding van de samenwerking is hiervoor nodig, waarbij naast winkeliers ook sectoren zoals de horeca, cultuur, evenementen en vastgoed betrokken zijn. Ook de centrummanager heeft hierin een rol. De gemeente neemt het initiatief om de partners samen te brengen en projecten te benoemen om het functioneren van de binnenstad te versterken. Wij streven naar het sluiten van een binnenstadsconvenant om hernieuwde, wederzijdse, samenwerkingsafspraken vast te leggen.

Horecavisie
De horecasector is in ontwikkeling waardoor een actualisatie van de horecanota nodig was. In 2020 is een nieuwe horecavisie tot stand gebracht, die een bouwsteen is voor de omgevingsvisie. Tevens is in 2020 de APV aangepast. De horecaondernemers spelen een belangrijke rol in de gastvrijheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. We blijven in gesprek met de horecaondernemers in de binnenstad over actuele ontwikkelingen en werken aan een convenant om wederzijdse afspraken vast te leggen.

Aanpak achterstallig onderhoud via subsidieregeling
De aanpak van het achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad heeft prioriteit in het kader van Gouda 750. We voeren de subsidieregeling die gericht is op het herstel van geïnventariseerde panden in de binnenstad uit. 2021 is hét jaar waarin hier uitvoering aan moet worden gegeven, om in het feestjaar 2022 zichtbaar effect te hebben gegenereerd.

Leegstand bestrijden en continueren uitvoering wonen boven winkels
De uitvoering van de leegstandsverordening wordt gecontinueerd. Twee keer per jaar vindt een schouw plaats om de leegstand te monitoren. Ook de regeling Wonen boven winkels wordt gecontinueerd. Beide regelingen worden vaak in combinatie opgepakt.

In 2021 leggen we nadruk op het versterken van de contacten met vastgoedeigenaren en makelaars, bij voorkeur door het instellen van een vastgoedtafel.

Autoluwe binnenstad & Fietsen in de binnenstad
De binnenstad van Gouda moet op termijn autoluwer worden. De ambities hiervoor staan in het concept Verkeerscirculatieplan. Het realiseren van toekomstbestendige stadsdistributie is hier een belangrijk onderdeel van. Bij een aantrekkelijke binnenstad horen ook goede fietsvoorzieningen. De bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers is goed en bij vrijwel alle bestemmingen kan de fiets in de directe nabijheid worden gestald. Er is sprake van enkele knelpunten (overvolle stallingsplekken op zaterdag, onduidelijkheid tussen fiets-/voetgangersgebied, onbruikbaarheid van fietsrekken en de aanwezigheid van fietswrakken/weesfietsen). Om hiertoe oplossingen te bieden zal 2021 zal de huidige pilot worden voortgezet. Deze pilot richt zich op het gebied achter de Hema/Nieuwe Marktpassage en Achter de Waag. Daarbij gaat het om een betere inrichting van de stallingsmogelijkheden voor fietsers (duidelijk/herkenbaar/veilig) die beter in de openbare ruimte passen, rekening houdend met overige functies en gebruikers. We stimuleren bezoekers aan onze stad om met de fiets op pad te gaan in Cheese Valley en het Groene Hart. Zo houden we bezoekers langer in onze stad en regio.

Meer groen in de binnenstad
Groen in de stad is belangrijk voor een positieve beleving van de bezoekers aan de binnenstad en draagt bij aan het woongenot van inwoners. Daarnaast draagt meer groen in de stad bij aan de doelstellingen van het programma klimaatadaptatie. We onderzoeken welke kansen er zijn om in aanvulling op eerdere ingrepen zoals het vergroenen van boomspiegels in de Zeugstraat en Achter de Waag nog meer te doen.

Evenementenbeleid
De gevolgen van de maatregelen die de overheid heeft genomen in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus zijn zeer ingrijpend voor de evenementenorganisatoren. Veel evenementen konden geen doorgang vinden of de organisatoren moesten hun creativiteit ten volle aanspreken om de evenementen in aangepaste vorm te organiseren. In 2021 zal dit naar verwachting ook nog van toepassing zijn. Wij gaan met evenementenorganisatoren in gesprek over de huidige situatie en het toekomstperspectief.

Cultuurhistorie

Dat Gouda haar authentieke historische stad koestert en versterkt, moet in 2022 (tijdens Gouda 750) en de jaren erna duidelijk blijken uit het feit dat de stad er verzorgd bijstaat. Daarom geeft het college prioriteit aan de aanpak van achterstallig onderhoud en de gevelaanpak Gouda 750.

Daarnaast werkt het college aan de volgende belangrijke zaken:

  • Stimuleren van duurzaamheid van het erfgoed met de inwerkingtreding van het nieuwe beleid voor concrete maatregelen voor verduurzaming van erfgoed per 1/1/2021;
  • Uitvoering en implementatie van de Visie op Historische Linten en het uitwerken van omgevingsbeleid voor cultuurhistorie door verdere invulling van de cultuurhistorische basiskaart (CHBK);
  • Het verder tot stand brengen van de Goudse visie op religieus erfgoed (Kerkenvisie) via onderzoek en begeleiding van kerkgenootschappen en andere stakeholders, evenals het bevorderen van de onderlinge samenwerking; en
  • De uitvoering van de subsidieverordening voor planmatig onderhoud van gemeentelijke monumenten.