Wonen en leefomgeving

Lasten in €

50.560.000

Baten in €

23.275.000

Percentage van totale uitgaven

17%

Waar staat het programma voor?

Het bieden van voldoende woningen voor elke doelgroep is een belangrijke doelstelling voor de gemeente Gouda. Daarom is een versnelling nodig van woningbouw op diverse locaties. Duurzame mobiliteit moet de bereikbaarheid van de stad verbeteren en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Initiatiefnemers weten door duidelijke regelgeving en efficiënte procedures sneller waar ze aan toe zijn. De opgaven en keuzes voor de fysieke leefomgeving worden integraal vastgelegd in het Omgevingsbeleid.

Wat wil Gouda bereiken?

Versneld ontwikkelen woningbouw voor elke doelgroep:

Op diverse plaatsen in de stad worden nieuwe woningen gebouwd. In Westergouwe wordt fase 2 afgerond en gestart met de uitvoering van 900 woningen in fase 3. Voor diverse woningbouwlocaties in de bestaande stad worden overeenkomsten gesloten en plannen voorbereid. In overleg met initiatiefnemers en samenwerkende overheden worden mogelijkheden benut om de woningbouw te versnellen. Met woningcorporaties en marktpartijen wil de gemeente Gouda zorgdragen voor een breed woningaanbod voor alle doelgroepen. Daaronder wordt ook het huisvesten van kwetsbare doelgroepen in bijzondere woonvormen verstaan.

Implementatie Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet is gericht op het beter begeleiden van initiatieven, onder meer door integrale besluitvorming en inzichtelijk omgevingsbeleid. Ook initiatieven met betrekking tot woningbouw kunnen beter worden begeleid, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de versnelling van de woningbouw. Strategische opgaven en keuzes voor de stad worden opgenomen in de Omgevingsvisie, zoals de woningbouwopgave. De eerste stappen worden gezet naar overzichtelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving; het Omgevingsplan.

Stimuleren duurzame mobiliteit: De gemeente Gouda werkt aan een transitie naar schone mobiliteit, met het stimuleren van fietsgebruik, OV en deelmobiliteit. Door het verbeteren en veilig maken van snelle fietsverbindingen binnen Gouda en de regio, wordt een alternatief geboden voor de auto. Met het opstellen van het nieuwe Verkeerscirculatieplan wordt gewerkt aan het verminderen van doorgaand verkeer en verkeersdruk op singels en in woonstraten, inclusief de binnenstad.

Wat zijn de belangrijkste indicatoren?

50
In 2021 worden 50 extra sociale 50 extra middeldure huurwoningen toegevoegd
6
In 2021 worden 6 knelpunten aangepakt voor een betere bereikbaarheid
=B
De gemiddelde kwaliteit van de openbare ruimte blijft minimaal op het niveau B(CROW)