Doelen en prestaties

Wat gaat de gemeente daarvoor doen?

Ontwikkeling Woningbouw

Realisatie Westergouwe

In 2021 wordt gestart met de uitvoering van fase 3 van Westergouwe. In deze fase zullen in totaal circa 900 woningen worden gebouwd, een basisschool met sportvoorzieningen voor de hele wijk en andere maatschappelijke voorzieningen. Bij de voorbereiding worden ook de mogelijkheden onderzocht voor een project met collectieve warmte. Parallel wordt voor fase 4 aan planvorming en strategie gewerkt. Diverse ontwikkelingen en nieuwe inzichten worden verwerkt in een nieuwe versie van het Masterplan. Daarnaast wordt in 2021 fase 2 afgerond. In deze fase worden 500 woningen gerealiseerd.

Gebiedsgerichte aanpak transformatie Spoorzone

Op basis van het vastgestelde Ontwikkelperspectief Spoorzone worden vervolgstappen gezet in de ontwikkeling van de diverse deellocaties met een gemeentelijke grondpositie.

Dit omvat onder meer het sluiten van overeenkomsten en planbegeleiding van woningbouw op de volgende locaties:

 • Spoorzone A1-locatie (westelijk deel van de Spoorzone): circa 400 woningen
 • Spoorzone C1-kavel 2 (tussen de bioscoop en Rabobank): circa 150 woningen
 • Winterdijklocatie: circa 60 flexwoningen (realisatie in 2021)

Ook worden initiatieven voor deellocaties met een particuliere grondpositie begeleid, bijvoorbeeld voor de Blokker-locatie. Bij een haalbaar plan zal hiervoor in 2021 een bestemmingswijziging worden gestart

Binnenstedelijke woningbouw

Alhoewel in Westergouwe en de Spoorzone grote aantallen woningen kunnen worden gerealiseerd, blijft de gemeente Gouda ook initiatieven voor woningbouw elders in de stad faciliteren, in de vorm van planbegeleiding en het sluiten van overeenkomsten. Dit draagt bij aan het creëren van een divers woningaanbod, en slim ruimtegebruik in de compacte stad Gouda. Voorbeelden hiervan zijn de Noothoven van Goorstraat, Huize Bloemendaal, Kattensingel, St. Jozeflocatie en de Van Loonlocatie.

Wijkontwikkeling door verbetering woningaanbod

De gemeente Gouda werkt met de woningcorporaties aan projecten in de wijken Korte Akkeren en Gouda oost:

 • In 2021 worden 34 appartementen gerealiseerd in het project Oostvogel;
 • De bouw van 18 eengezinswoningen en 34 appartemen in het project Van Heuven Goedhartsingel wordt voorbereid;
 • In de De Rijkestraat worden 20 appartementen en 20 eengezinswoningen gerealiseerd;
 • In 2021 start de bouw van 47 eengezinswoningen en 62 appartementen in het Zuidelijk Stempel Oost;
 • Op de locatie van de Gunningmavo worden 63 appartementen gerealiseerd;
 • Voor de locatie Jan Ligthart wordt een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht om de bouw van circa 30 sociale huurappartementen mogelijk te maken.

Aan de slag in kwetsbare buurten

In de Woonvisie 2015 - 2020 en in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken (2017) zijn drie kwetsbare buurten benoemd waar gemeente en corporaties met voorrang aan de slag willen gaan: Oud-Achterwillens, Burgen & Lusten en Polderbuurt. In 2021 wordt in samenwerking met de corporaties een onderzoek opgeleverd, om in beeld te brengen hoe en waar de "wijkontwikkeling" van de toekomst gestalte kan krijgen. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar de onderlinge spelregels, maar ook naar wat aan investeringen nodig is, opdat de reserve Wijkontwikkeling adequaat kan worden gevuld en benut.

Goudse Poort

De gemeente Gouda werkt actief mee aan initiatieven die passen binnen de Ontwikkelstrategie voor de Goudse Poort. De nadruk ligt hierbij op de transformatie van leegstaande kantoren. Locaties gelegen in de omgeving van de Antwerpseweg en Harderwijkweg worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone. Panden die op den duur worden getransformeerd of in een gebiedsontwikkeling worden betrokken, kunnen op basis van de Leegstandswet worden benut voor tijdelijke woonvormen.

Wonen kwetsbare groepen

De gemeente Gouda zet zich in voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen in bijzondere woonvormen en maatschappelijke opvang, onder meer door het realiseren van plekken voor beschut wonen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de Boerderijkavel in Westergouwe en door transformatie van de voormalige Bernardhof naar wonen voor verschillende doelgroepen.

Samenwerking met de woningcorporaties en marktpartijen voor sociale woningbouw

Met de woningcorporaties verkent Gouda concrete kansen om sociale woningbouw te realiseren. De Raamovereenkomst zal in 2021 worden geëvalueerd en herzien. Ook worden prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot Wonen en Zorg. Speerpunt voor 2021 is om corporaties vroeg te betrekken bij de ontwikkeling van woningbouwlocaties, volgens de "Goudse Standaard". Dit moet bijdragen aan het vergroten van het aanbod sociale huurwoningen in de stad.

Actualiseren woonbeleid

In 2021 wordt de bestaande woonvisie vervangen, en wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Er wordt uitvoering gegeven aan de borging van het woningsegment 'middenhuur' in het gemeentelijk beleid. Het beleid voor kamer- en vakantieverhuur wordt geïmplementeerd in thematische bestemmingsplannen (paraplubestemmingsplan) en de huisvestingsverordening.

Regionale strategie en afspraken woningbouw

De gemeente Gouda draagt bij aan een regionale verstedelijkingsvisie en legt nieuwe afspraken over de regionale woningbouwprogrammering vast in de Regionale agenda wonen (RAW), met daarbij het regionaal afsprakenkader woningbouw. Andere overheden worden actief betrokken bij de woningbouwkansen zoals verkend in de verstedelijkingsagenda.

Gezonde wijk

In 2021 wordt onderzocht wat nodig is voor het stimuleren van een gezonde leefomgeving. Dit wordt gedaan in samenwerking met het maatschappelijk domein.

Implementatie Omgevingswet

Omgevingsvisie

In 2021 zal de Omgevingsvisie gereed zijn voor besluitvorming. Daarbij wordt tevens besloten over het intrekken van beleid dat met de Omgevingsvisie overbodig raakt, en de wijze waarop de Omgevingsvisie zal worden doorvertaald in het overige omgevingsbeleid. Het beleid voor de fysieke leefomgeving wordt hierdoor meer integraal en eenvoudig raadpleegbaar. De verschillende instrumenten van de Omgevingswet maken onderdeel uit van de beleidscyclus.

Samenwerking en besluitvorming onder de Omgevingswet

Gelet op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022, worden in 2021 afspraken vastgelegd over samenwerking en besluitvorming.

Dit omvat ten minste de volgende zaken.

 • Nieuwe afspraken over de rol en bevoegdheden van het college en de gemeenteraad onder de Omgevingswet;
 • Het implementeren van de nieuwe participatiestrategie met betrekking tot initiatieven uit de samenleving;
 • Het maken van nieuwe samenwerkingsafspraken met de Omgevingsdienst Midden Holland;
 • Regionale en landelijke afstemming van Omgevingsbeleid en de verschillende implementatiewerkzaamheden.

Regels voor de leefomgeving integraal en efficiënt

De eerste stappen worden gezet naar overzichtelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving; het Omgevingsplan. In 2021 wordt het casco opgeleverd, dat als basis dient voor het verder vormgeven van het Omgevingsplan de komende jaren. Voor een bestaande woonwijk zal een pilot Omgevingsplan worden opgesteld, met als doel om bekend te raken met de nieuwe manier van werken. In het kader van de pilot Goudasfalt wordt in 2021 het 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' opgeleverd.

Digitale toegang tot informatie over de leefomgeving verbeteren

In aanloop naar de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022, zal in 2021 het Digitaal Stelsel Omgevingswet operationeel zijn voor Gouda. Nieuw beleid voor de fysieke leefomgeving wordt zo opgesteld, dat er vanuit het beleid een koppeling is met de werkingsgebieden op de digitale kaart. Er wordt geoefend met opstellen van toepasbare regels. Dit wil zeggen dat initiatiefnemers door middel van een digitale vragenlijst zelf duidelijkheid kunnen krijgen, of het initiatief past in het gemeentelijk beleid.

Snellere en betere besluitvorming

Er wordt in de geest van de Omgevingswet per 1 januari gestart met de adviescommissie Omgevingskwaliteit, waar de ARK en de commissie Cultuurhistorie in samenkomen. Verder wordt er gewerkt met het nieuwe initiatievenproces. Aan een intaketafel en omgevingstafel wordt een integrale beoordeling van initiatieven gedaan. Met personeelsopleidingen en coaching wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe manier van werken en de cultuurverandering.

Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen

Gouda stelt bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen op ten behoeve van (particuliere) plannen en projecten.

In het bijzonder is er aandacht voor:

 • Het beschermen van de beschikbaarheid van middeldure huurwoningen;
 • Gemengde wijken;
 • Voldoende groen;
 • Het reguleren van particuliere kamer- en vakantieverhuur;
 • Het bevorderen van multifunctionaliteit op locaties, door middel van brede bestemmingen.

Opstellen gebiedsvisies cultuurhistorische omgevingskwaliteit

In gebiedsvisies cultuurhistorische omgevingskwaliteit wordt omschreven welke kwaliteiten in verschillende delen van de stad aanwezig zijn, met als doel deze te beschermen in het gemeentelijk omgevingsbeleid.

Uitvoeren van het mobiliteitsplan

Stimuleren duurzame mobiliteit

Door het stimuleren van fietsgebruik, OV en deelmobiliteit wordt een bijdrage geleverd aan een transitie naar schone mobiliteit. In 2021 worden voorbereiden getroffen op het bereiken van "zero-emissie stadsdistributie" in 2025. Voor het verbinden van Westergouwe met de stad aan de oostzijde van de Gouwe, wordt een verdere uitwerking gedaan van het voorstel voor een fietsverbinding. In totaal worden voor vier regionale snelfietsroutes nadere verkenningen en uitwerkingen gedaan, in samenwerking met de provincie en regiogemeenten. De aanpak van fietsknelpunten en het verbeteren fietsparkeervoorzieningen bij de stations en in de binnenstad zal in 2021 worden voortgezet. Er zal uitvoering worden gegeven aan het Regionaal Mobiliteitsplan (Klimaatakkoord), onder meer door het faciliteren van e-laadplekken.

Verminderen verkeersdruk door betere doorstroming

In 2021 zal op basis van een participatietraject het Verkeerscirculatieplan (VCP) ter besluitvorming worden voorgelegd. Het doel van het VCP is het verminderen van doorgaand verkeer en verkeersdruk op singels en in woonstraten, inclusief de binnenstad. Daarnaast moet het bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet, voor goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en grote parkeerlocaties. Diverse "no-regretmaatregelen" (incl. schoolzones en fietsmaatregelen) worden voorbereid voor uitvoering in 2021.

Daarnaast heeft de gemeente Gouda een adviserende rol in provinciale en landelijke mobiliteitsprojecten. In 2021 is dit van toepassing voor de verbreding van de A12 en A20, het project beter bereikbaar Gouwe (agendalid), en de verbetering van de N228, N457, N207 door de Provincie Zuid-Holland.

Verbeteren verkeersveiligheid

Ten behoeve van het verminderen van slachtoffers in het verkeer wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Potentieel onveilige situaties in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door kapotte bestrating, kunnen snel worden doorgegeven via de nieuwe applicatie Slim Melden. In 2021 zal het Strategisch Plan Verkeersveiligheid worden opgesteld en uitgevoerd, door aan te haken bij landelijke en regionale veiligheidscampagnes en het uitbreiden van 30km zones.

Beter benutten parkeerplaatsen

In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan het Parkeerplan, onder andere door het verkennen van de mogelijkheden voor gereguleerd parkeren binnen een afgebakend gebied. Ook wordt een verkenning gedaan naar het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad -inclusief parkeren- en naar de mogelijkheden om het fietsparkeren in de binnenstad beter te faciliteren.

OV-bereikbaarheid

Ter bevordering van het gebruik van openbaar vervoer wordt gewerkt aan de verbetering van de OV-bereikbaarheid van Gouda. In samenwerking met het sociaal domein wordt een verkenning gedaan voor de toekomst van het doelgroepenvervoer, waarbij de inzet van Vervoerspunt Gouda en de buurtbus nader moet worden bepaald. De gemeente Gouda zal een bijdrage leveren aan de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zuid-Holland Noord. Daarnaast wordt aangesloten bij strategische overleggen met betrekking tot de toekomst van het OV in de regio, met als doel het versterken van de positie van station Gouda als regionaal OV-knooppunt. Daarnaast wordt met een lobby ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer voor Westergouwe en omliggende regionale woningbouwlocaties.

Duurzaam beheer openbare ruimte

Ecopark

In 2021 zal worden gewerkt aan de realisatie van het Ecopark. Het doel is een aantrekkelijk milieupark met aandacht voor circulariteit. Er wordt ruimte gereserveerd voor het rondleiden en opleiden van scholieren op het Ecopark op het gebied van afval, duurzaamheid en circulaire economie.

Uitvoeringsleidraad openbare ruimte (LIOR -> DIOR)

Middels een voorbeeldproject worden kansen voor duurzaamheid geïnventariseerd en waar mogelijk direct geïmplementeerd. Deze kansen worden direct beschreven in het LIOR.

Herinrichting Korte Vest en Agnietenstraat

De Korte Vest en Agnietenstraat worden opnieuw ingericht. De reden hiervoor is dat in de straat vele nieuwe winkels en voorzieningen (o.a. de Cheese Experience en een supermarkt) gehuisvest worden en tevens de damwand aan de Korte Vest vervangen moet worden. De toename van het aantal voorzieningen zal vermoedelijk leiden tot grotere verkeersstromen. Ook moeten sommige delen op beeldkwaliteit A- plus worden gebracht. Het project wordt fasegewijs uitgevoerd. In 2021 wordt de damwand vervangen. Tevens wordt een nieuwe steiger aangelegd.