Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 2 Energie en klimaat

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

27.888

28.363

28.258

28.789

Baten

-30.348

-30.703

-30.803

-30.903

Saldo van lasten en baten

-2.460

-2.340

-2.545

-2.114

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

0

0

0

0

Resultaat

-2.460

-2.340

-2.545

-2.114

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

102

69

-98

289

7.2 Riolering

8

8

8

8

7.3 Afval

12

12

12

12

7.4 Milieubeheer

81

50

-119

269

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten

0

0

0

240

7.4 Milieubeheer

0

0

0

240

Raadsinformatiebrief ombuigingen

-75

-75

0

0

7.4 Milieubeheer

-75

-75

0

0

Totaal

27

-6

-98

529

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

7.2 Riolering

-2.490

-2.303

-2.307

-2.061

7.3 Afval

-2.304

-2.339

-2.340

-2.339

7.4 Milieubeheer

2.334

2.302

2.102

2.286

Totaal

-2.460

-2.340

-2.545

-2.114

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Rioleringskrediet

9.515

7.772

8.603

7.793

Totaal

9.515

7.772

8.603

7.793