Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 4 Sociaal domein

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

135.467

126.232

122.797

120.887

Baten

-27.882

-29.069

-29.069

-27.782

Saldo van lasten en baten

107.585

97.163

93.728

93.105

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-7.914

-2.772

-735

-735

Saldo mutaties reserves

-7.914

-2.772

-735

-735

Resultaat

99.671

94.391

92.993

92.370

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

3.635

2.232

1.619

1.559

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

22

5

-27

-52

6.2 Wijkteams

120

115

107

103

6.3 Inkomensregelingen

628

487

477

472

6.4 Begeleide participatie

38

39

39

39

6.5 Arbeidsparticipatie

170

163

151

146

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

123

108

101

98

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

45

158

150

146

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.218

1.019

507

501

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

25

14

2

-3

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

157

33

24

19

7.1 Volksgezondheid

88

88

88

88

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1

1

1

1

2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten

1.885

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

1.685

0

0

0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

200

0

0

0

Budgetneutraal

3.251

357

357

357

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

331

313

303

303

6.3 Inkomensregelingen

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

118

152

162

162

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

2.802

-109

-109

-109

Meicirculaire 2020

-5.354

-5.225

-5.290

-5.244

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

17

17

17

17

6.4 Begeleide participatie

186

308

240

283

6.5 Arbeidsparticipatie

34

37

41

44

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2

2

2

2

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-1.131

-1.131

-1.131

-1.131

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-4.337

-4.333

-4.333

-4.333

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-126

-126

-126

-126

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten

0

0

0

35

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

0

0

0

35

Raadsinfobrief keuzevraag huidig beleid

9.707

9.660

10.044

10.455

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.098

1.903

1.894

1.894

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.609

7.757

8.150

8.561

Raadsinformatiebrief ombuigingen

-1.651

-4.222

-7.063

-9.172

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-90

-490

-435

-435

6.2 Wijkteams

-500

-500

-500

-500

6.3 Inkomensregelingen

-49

-133

-133

-133

6.4 Begeleide participatie

-250

-250

-250

-250

6.5 Arbeidsparticipatie

-80

-80

-80

-80

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-15

-15

-30

-50

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-245

-585

-605

-605

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-177

-1.924

-4.785

-6.874

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-245

-245

-245

-245

Totaal

11.473

2.801

-333

-2.010

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7.421

6.886

6.668

6.642

6.2 Wijkteams

6.007

6.002

5.994

5.990

6.3 Inkomensregelingen

7.780

7.564

7.556

7.555

6.4 Begeleide participatie

10.457

10.479

10.214

9.957

6.5 Arbeidsparticipatie

5.294

3.680

3.780

3.880

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.975

2.951

2.922

2.894

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

13.238

12.873

12.854

12.852

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

26.926

22.268

19.302

18.906

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

20.462

17.779

17.767

17.762

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

3.826

3.677

3.667

3.663

7.1 Volksgezondheid

3.151

2.971

2.971

2.971

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

48

33

33

33

Totaal

107.585

97.163

93.728

93.105