Raadsinformatiebrief 2020 uitwerking

De raad is door middel van de Raadsinformatiebrief 2020 van 26 juni jl. op de hoogte gebracht van onder andere de (ontwikkeling van de) financiële positie mede als gevolg van de voorziene tekorten in het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo). Daarop aansluitend heeft het college op 1 september jl. de Informatiememo keuzevraagstukken ombuigingen met de raad gedeeld. In de voorliggende begroting is een en ander financieel uitgewerkt. Zie daartoe navolgende tabel.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Raadsinformatiebrief, waarvan:

A. Coalitieakkoord - lasten

-30

-30

-855

-2.278

B. Coalitieakkoord - baten

220

220

220

1.130

C. Bijstelling huidig beleid

-10.307

-10.260

-10.644

-11.055

D. Nieuw beleid

-880

-830

-325

-349

E. Ombuigingen

5.581

8.413

9.925

12.063

Totaal

-5.416

-2.487

-1.679

-489

De onderscheiden regels in deze tabel worden in de navolgende paragrafen nader uitgewerkt.

Coalitieakkoord lasten

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Coalitieakkoord - lasten:

P1: Stadsmarketing (tbv capaciteit)

0

0

0

-185

P1: Stadsmarketing (werkbudget)

0

0

-100

-100

P1: Uitvoering triple helix agenda (capaciteit)

-30

-30

-30

-80

P1: Uitvoering triple helix agenda (werkbudget)

0

0

0

-30

P2: Capaciteit energietransitie

0

0

0

-240

P2: Fonds Duurzaam Funderingsherstel

0

0

0

-140

P5: Evenementen

0

0

0

-50

P5: Kinderbibliotheek

0

0

0

-170

P5: Kinderboerderij

0

0

0

-35

P5: Onderhoud Binnensport

0

0

-725

-725

P6: Ondermijning

0

0

0

-104

P6: Ondersteuning stadsmarinier

0

0

0

-81

P6: Impulsbudget leefbaarheid (incl. Buurt Bestuurt)

0

0

0

-71

P6: Aanpak woninginbraken

0

0

0

-164

P6: Aanpak radicalisering

0

0

0

-104

Totaal

-30

-30

-855

-2.278

Coalitieakkoord baten

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Coalitieakkoord - baten:

P1: Extra reclame-inkomsten

0

0

0

100

P1: Verhoging 1xtra reclame-inkomsten

170

170

170

170

P3: Energie openbare verlichting

0

0

0

50

P3: Extra parkeerinkomsten Stationsgarage

0

0

0

50

P3: Groenalliantie

0

0

0

20

P3: Taakterugname Cyclus

0

0

0

500

P3: Toename extra parkeerinkomsten Stationsgarage

50

50

50

50

P5: Ontwikkeling grondbank

0

0

0

40

P7: Taakstelling coalitieakkoord 2018-2022

0

0

0

150

Totaal

220

220

220

1.130

Bijstelling huidig beleid

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Bijstelling huidig beleid:

P3: Aanvullende indexering contracten dagelijks onderhoud (bestaande contracten 2020-2021)

-300

-300

-300

-300

P4: Stijging kosten a.g.v. toenemende zorgzwaarte en aantallen jeugdzorg

-7.609

-7.757

-8.150

-8.561

P4: Stijging kosten a.g.v. toenemende zorgzwaarte en aantallen Wmo

-2.098

-1.903

-1.894

-1.894

P7: Geheugen van Gouda: noodzaak tot verdere implementatie van digitale processen. Ook is het voor de implementatie van de Omgevingswet nodig dat processen gedigitaliseerd worden.

-250

0

0

0

P7: Licenties boekhoudpakket

-50

-50

-50

-50

P7: P-budget RBA

0

-250

-250

-250

Totaal

-10.307

-10.260

-10.644

-11.055

Nieuw beleid

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Nieuw beleid:

P1: Onderzoek stadsdistributie

-50

0

0

0

P1: Realiseren campus Gouda

-200

-200

0

0

P1: Regionale economie Midden Holland - uitvoeringsagenda

-50

-50

-50

-50

P1: Totstandkoming onderwijsagenda / formateur

-25

0

0

0

P3: Omzetten bestemmingsplannen naar omgevingsplannen. Nieuwe bestemmingsreserve,

-250

-250

0

0

P3: Wonen - onderzoeksbudget

-45

-45

-45

-45

P3: Kwaliteitsverhoging binnenstad jaarschijven 2021 t/m 2025

0

-25

-50

-74

P5: Planologisch Kader Evenementen

0

0

0

0

P5: MJOP Vastgoed: onderhoudsvoorzieningen o.b.v. geactualiseerde MJOPs

-180

-180

-180

-180

P6: 0,5 fte voor thema mensenhandel + 0,5 fte seksuele uitbuiting

-80

-80

0

0

Totaal

-880

-830

-325

-349

Ombuigingen

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Ombuigingen:

P1: Inboeken onderschrijding vandalismeschade. De afgelopen jaren neemt de (vandalisme)schade aan de gebouwen af en is er een onderschrijding op dit onderdeel.

30

30

30

30

P1: Onderwijs: huur school Wereldwijs

15

15

15

15

P1: Triple helix, realiseren Gouda campus en regionalre economie MH

0

0

50

50

P1: Verlagen budget reguliere EZ-activiteiten

10

10

10

10

P1: Verlagen toerismebudget

12

12

12

12

P1: Bijstellen budget stadsmarketing: verlaging van het beschikbare budget en het uitvoeren van minder activiteiten.

50

50

50

50

P2: Verlagen ambitie m.b.t. verbeteren kwaliteit bestaand groen

250

750

0

0

P2: Verlagen budget Fonds Duurzaam Funderingsherstel

85

85

85

85

P2: Verlagen budget in Fonds Energietransitie

75

75

0

0

P3: Extra parkeerinkomsten door werken met scanauto

50

100

100

100

P3: Mobiliteit / VCP - kapitaallasten voorbereidingskrediet

0

39

38

37

P3: Ruimtelijke ontwikkeling / inzetten op anterieure ontwikkelingen

40

80

80

80

P3: Loslaten van behoud speelplekken

50

0

0

0

P3: Verlagen budget scheefstand straatmeubilair (behoudens veiligheid)

90

90

90

90

P3: Vermindering reiniging vaste kunstwerken (per 3 jaar i.p.v. per 2 jaar)

48

48

48

48

P4: Aanscherpen toegangspoort individuele begeleiding (- 5%) en HbH (-1%) - generieke maatregel

165

330

330

330

P4: Alternatief aanbod mantelzorgwaardering

15

15

15

15

P4: Anders vormgeven ouderenadvies

0

0

14

45

P4: Omvorming Wmo van inkooprelatie naar subsidierelatie

-70

120

140

140

P4: Efficiencyvoordeel uitvoering integrale uitvoeringsorganisatie

300

300

300

300

P4: Hulpmiddelen algemeen gebruikelijk verklaren

5

5

20

40

P4: Inkrimpen assortiment scootmobielen (alleen 12 km/h)

10

10

10

10

P4: Jeugdhulp van 1 op 7 naar 1 op 8

177

1.924

4.785

6.874

P4: Bijstellen budget Laptop-regeling door levering refubished laptops in plaats van nieuwe laptops door stichting Leergeld .

40

40

40

40

P4: Omzetten individuele begeleiding naar groep

0

135

135

135

P4: Re-integratiebudget: al enige jaren sprake van een onderbesteding/onderschrijding

80

80

80

80

P4: Stoppen subsidie voor financiële educatie op scholen

10

10

10

10

P4: Subsidie brede basis en JOS

0

400

400

400

P4: Subsidies eenmalig niet indexeren

200

200

200

200

P4: Uitvoering BW

245

245

245

245

P4: Bijstellen budget inclusie zonder dat teruggekomen hoeft te worden op gedane toezeggingen.

20

20

0

0

P4: Bijstellen budget preventie door het leggen van creatieve verbindingen o.a. met sport.

35

35

0

0

P4: Verminderen inzet administratieve ondersteuning ZNW

0

0

15

15

P4: Verminderen inzet Debiteuren en verhaal

0

35

35

35

P4: Verminderen inzet Handhaving

0

49

49

49

P4: Vroegsignaleren van schulden niet via huisbezoek maar per brief

150

0

0

0

P4: WSW, al enige jaren is sprake van onderbesteding/onderschrijding.

250

250

250

250

P5: Onderhoud (Binnen)sport

516

582

0

0

P5: Verlagen bijdrage aan Groen Alliantie

11

11

11

11

P6: Aanpak woninginbraken, subsidie hangsluitwerk en camera's

50

50

50

50

P6: Donkere dagen offensief

30

30

30

30

P6: Impulsbudget leefbaarheid

35

35

35

35

P6: Veiligheid ondersteuning (hardware)

40

40

40

40

P7: Organisatiebrede taakstelling: deze wordt gerealiseerd door te besparen op onder andere contributies, abonnementen, directiebudget en door taken anders vorm te geven.

300

300

300

300

P7: Onderschrijding participatiebudgetten

20

20

20

20

P8: Lokale heffingen, terugdraaien verlaging OZB 2018

1.008

1.008

1.008

1.008

P8: Lokale heffingen, verhogen toeristenbelasting

0

15

15

15

P8: Onttrekking reserve MO/VO/BW (Goudse deel)

735

735

735

735

P8: Programma versnelling woningbouw en (gebieds)transformatie: vrijval reserve

400

0

0

0

Totaal

5.581

8.413

9.925

12.063