Raadskeuzes

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Raadskeuzes:

P5: Erfgoedvisie

-180

-180

-180

-180

P7: Griffie

-80

-80

-80

-80

Totaal

-260

-260

-260

-260

P5: Erfgoedvisie

Op 29 januari 2020 heeft de raad de Subsidieverordening instandhouding Erfgoed Gouda 2020 vastgesteld. Uitvoering van deze subsidieverordening leidt tot een budgettair nadeel. Door het ontbreken van een Kadernota 2021 en besluitvorming daarover wordt de raad nu voorgesteld het budgettaire nadeel van € 180.000 per jaar te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.

P7: Griffie

Vanwege Raadsbreed werken met 4 werkgroepen en de nieuwe vergaderstructuur met 3 vaste commissies bestaat de bemensing van de griffie uit 1 griffier en 3 commissiegriffiers. In de eerste begrotingswijziging 2020 heeft de raad derhalve besloten het budget ter dekking van de afdelingskosten van de griffie voor 2020 met € 80.000 te verhogen. Ter dekking van de structurele meerkosten wordt nu voorgesteld om ook in de meerjarenbegroting 2021-2024 deze post op te nemen.