Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.

Activa

bedragen * € 1.000

01-01-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa

334.040

339.355

347.505

346.091

342.786

Immateriele vaste activa

13.096

12.666

12.236

11.806

11.376

Financiele vaste activa

3.190

3.190

3.190

3.190

3.190

TOTAAL VASTE ACTIVA

350.326

355.211

362.930

361.087

357.352

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden/ bouwgrond in expl.

23.589

12.292

10.398

6.808

2.457

Voorzieningen grondexploitaties

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

-2.600

Totaal voorraden

20.989

9.692

7.798

4.208

-143

Uitzettingen

51.800

17.800

17.800

17.800

17.800

Liquide middelen

15

15

15

15

15

Overlopende activa

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

76.804

31.507

29.613

26.023

21.672

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

427.130

386.718

392.543

387.109

379.023

Passiva

bedragen * € 1.000

01-01-2021

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

VASTE PASSIVA

Algemene reserve

34.620

25.122

25.156

26.336

28.633

Bestemmingsreserves

24.036

19.012

16.874

16.136

15.398

Totaal eigen vermogen

58.656

44.134

42.031

42.472

44.031

Voorzieningen

37.463

32.876

32.728

31.849

32.226

Opgenomen langlopende geldleningen

274.859

250.999

259.588

253.998

252.379

Waarborgsommen

142

142

142

142

142

Totaal vreemd vermogen

312.464

284.016

292.457

285.989

284.748

TOTAAL VASTE PASSIVA

371.120

328.150

334.488

328.461

328.779

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden:

Opgenomen kasgeldleningen

7.100

11.568

11.145

11.738

3.335

Overige kortlopende schulden

20.900

20.900

20.900

20.900

20.900

Totaal kortlopende schulden

28.000

32.468

32.045

32.638

24.235

Totaal overlopende passiva

28.000

26.000

26.000

26.000

26.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

56.000

58.468

58.045

58.638

50.235

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

427.120

386.618

392.533

387.099

379.013