College- en raadsbesluiten

In de loop van het jaar nemen het college en de gemeenteraad op grond van hun bevoegdheden besluiten waar financiële consequenties aan zitten. Deze worden dan verwerkt in het eerstvolgende ijkmoment van de PenC-cyclus. De besluiten uit 2020 met financiële gevolgen voor 2021 en verder staan in de volgende tabel.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

College- en raadsbesluiten:

P1+P3: MPG 2020

0

0

0

0

P3: Conversie erfpacht appartementencomplex Bodegraafsestraatweg 1 -3

0

0

0

0

P3: Conversie erfpacht appartementencomplex Bodegraafsestraatweg 1 -3 : vrijvallende kapitaallasten

0

0

0

0

P3: Grondbank: effecten begroting 2021

26

26

26

26

P3: MJOP Vastgoed: exploitatie

0

0

0

0

P3: MJOP Vastgoed: kapitaallasten van investeringen in levensduur verlengend vervangingsonderhoud

0

-15

-17

-72

P3: Investeringsbudget Parkeerplan 2020

0

-22

-22

-21

Totaal

26

-12

-13

-68

P1+P3: MPG2020

Op 3 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de actualisatie van de grondexploitaties (MPG). De meerjarige financiële gevolgen van de herziene grondexploitaties zijn in deze begrotingswijziging verwerkt.

P3: Conversie erfpacht appartementencomplex Bodegraafsestraatweg 1-3

De gemeente heeft de grond op de hoek van de Bodegraafsestraatweg en de Burgemeester van Reenensingel in erfpacht uitgegeven. Op de erfpachtgrond zijn een appartementencomplex en bijbehorende voorzieningen gevestigd. Vanuit de VvE Flatgebouw Bodegraafsestraatweg 1-3 te Gouda is het verzoek gekomen voor de aankoop van het bloot eigendom van de (erfpacht)grond voor 19 van de 21 appartementseigenaren. Van deze 19 verkopen heeft één juridische overdracht in de tweede helft van 2020 plaatsgevonden.

P3: Grondbank effecten begroting 2021

In het verleden is door de deelnemers aan de Grondbank RZG Zuidplas besloten om de kosten en de rente niet meer te activeren op de boekwaarden van de voorraden (gronden) maar deze ten laste te brengen van de deelnemers. Uit de meest recente begroting van de Grondbank blijkt dat de jaarlijkse kosten voor de gemeente Gouda dalen.

P3: MJOP Vastgoed exploitatie

Bij besluit van 26 mei 2020 heeft het college besloten om het overschot op de voorzieningen Planmatig Onderhoud en Huis van de Stad, respectievelijk groot € 43.370 en € 106.000, te reserveren en te betrekken bij de nog te voeren discussie over het MJOP Schouwburg in relatie tot de business case. Vanwege het feit dat de discussie ten aanzien van het MJOP Schouwburg (als onderdeel van de business case Schouwburg) als gevolg van de coronacrisis is opgeschort, worden de gereserveerde bedragen om boekhoudkundige redenen nu toegevoegd aan de voorziening Schouwburg. Daarnaast is ten behoeve van de (concept) Programmabegroting 2021 een claim van € 250.000 opgenomen. Dit bedrag is door de ombuigingen verlaagd tot € 180.000.

P3: MJOP Vastgoed kapitaallasten van investeringen in levensduur verlengend vervangingsonderhoud

In de Meerjaren Onderhoudsbegroting 2019 tot en met 2058 Planmatig Onderhoud Vastgoed, die op 26 mei 2020 door het college is vastgesteld, is het levensduur verlengend vervangingsonderhoud van de diverse gebouwen apart inzichtelijk gemaakt. Deze investeringen zijn opgenomen in het Concerninvesteringsplan en de bijbehorende kapitaallasten zijn administratief verwerkt.

P3: Investeringsbudget Parkeerplan 2020

Bij raadsbesluit van 29 januari 2020 bij het vaststellen van het Parkeerplan Gouda 2020 is besloten een investeringsbudget groot € 100.000 te openen en in het Concerninvesteringsplan op te nemen. De bijbehorende kapitaallasten als gevolg hiervan zijn administratief verwerkt.