Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

21.527

19.993

20.306

20.623

Baten

-8.584

-7.889

-7.143

-7.145

Saldo van lasten en baten

12.943

12.104

13.163

13.478

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-1.022

-36

-37

-37

Saldo mutaties reserves

-1.022

-36

-37

-37

Resultaat

11.921

12.068

13.126

13.441

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

93

13

42

-82

2.4 Economische havens en waterwegen

64

42

60

44

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

16

16

16

16

3.4 Economische promotie

-83

-192

-152

-254

4.2 Onderwijshuisvesting

36

31

31

30

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

60

115

87

82

2e ijkmoment 2020 voortgang CIP

0

0

-510

6

4.2 Onderwijshuisvesting

0

0

-510

6

2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten

360

0

0

0

3.4 Economische promotie

160

0

0

0

4.2 Onderwijshuisvesting

200

0

0

0

Budgetneutraal

-7

-7

-7

-7

2.4 Economische havens en waterwegen

-7

-7

-7

-7

Meicirculaire 2020

0

0

1

1

3.4 Economische promotie

0

0

1

1

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten

-170

-170

-170

-320

2.4 Economische havens en waterwegen

0

0

0

-50

3.4 Economische promotie

-170

-170

-170

-270

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten

30

30

130

395

3.4 Economische promotie

0

0

100

285

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

30

30

30

110

Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid

325

250

50

50

3.4 Economische promotie

100

50

50

50

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

225

200

0

0

Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen

-117

-132

-182

-182

3.4 Economische promotie

-72

-87

-87

-87

4.2 Onderwijshuisvesting

-45

-45

-45

-45

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

0

-50

-50

Totaal

515

-15

-647

-139

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2.4 Economische havens en waterwegen

1.028

1.150

1.311

1.244

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

57

56

55

53

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

42

42

42

42

3.4 Economische promotie

1.930

1.518

1.365

1.447

4.2 Onderwijshuisvesting

7.306

6.791

8.121

8.377

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.580

2.547

2.269

2.315

Totaal

12.943

12.104

13.163

13.478

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Vernieuwbouw De Ark

5.654

0

0

0

Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel

0

0

518

0

De Goudse Waarden renovatie Heemskerkstraat (2020)

0

20.684

0

0

IHP 2021 (Calvijn)

1.526

0

0

0

IHP 2022 (Triangel)

0

0

10.746

0

IHP 2022 (Kesper)

0

9.993

0

0

IHP 2022 (Al Qalam)

0

1.381

0

0

IHP 2024 (Livingstone)

0

0

0

6.341

IHP 2024 (Casimir)

0

0

0

3.605

Totaal

7.180

32.059

11.263

9.946