Wat gaat het opleveren?

Overzicht exploitatie

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

1.234

3.761

5.081

7.705

Baten

-189.760

-186.494

-186.601

-188.823

Saldo van lasten en baten

-188.526

-182.733

-181.520

-181.118

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.000

1.800

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

0

0

0

0

Saldo mutaties reserves

1.000

1.800

0

0

Resultaat

-187.526

-180.933

-181.520

-181.118

Toelichting op de exploitatie

Uit de 2e begrotingswijziging 2020 zijn de volgende mutaties opgenomen (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

-2.870

-3.144

-2.451

-2.417

0.10 Mutaties reserves

-153

-146

-138

-39

0.5 Treasury

82

-103

76

-11

0.61 OZB woningen

22

22

22

22

0.62 OZB niet-woningen

5

5

5

5

0.63 Parkeerbelasting

5

5

5

5

0.64 Belastingen overig

133

2

-2

-2

0.8 Overige baten en lasten

-2.963

-2.929

-2.418

-2.397

2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten

-2.685

-170

0

0

0.10 Mutaties reserves

-2.685

-170

0

0

Budgetneutraal

-3.716

-1.493

-357

-357

0.10 Mutaties reserves

-3.375

-1.136

0

0

0.8 Overige baten en lasten

-341

-357

-357

-357

Meicirculaire 2020

6.161

5.497

6.829

8.088

0.61 OZB woningen

5

27

50

61

0.62 OZB niet-woningen

4

25

46

57

0.64 Belastingen overig

0

2

3

4

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

4.703

3.369

4.113

5.088

0.8 Overige baten en lasten

1.448

2.075

2.617

2.878

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord baten

-50

-50

-50

-250

0.5 Treasury

0

0

0

-150

0.63 Parkeerbelasting

-50

-50

-50

-100

Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid

250

250

0

0

0.10 Mutaties reserves

250

250

0

0

Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen

-2.194

-1.844

-1.844

-1.844

0.10 Mutaties reserves

-1.135

-735

-735

-735

0.61 OZB woningen

-1.009

-1.009

-1.009

-1.009

0.63 Parkeerbelasting

-50

-100

-100

-100

Resultaat 2e raadswijziging 2020

-8.933

-4.027

-3.709

-4.200

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

-8.933

-4.027

-3.709

-4.200

Totaal

-14.036

-4.980

-1.580

-979

 

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit onderdeel van de begroting. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

0.10 Mutaties reserves

-7.815

-941

921

634

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

-6.616

-1.251

-480

925

0.5 Treasury

-1.389

-1.815

-2.679

-3.050

0.61 OZB woningen

-7.581

-7.700

-7.825

-7.956

0.62 OZB niet-woningen

-7.523

-7.640

-7.764

-7.895

0.63 Parkeerbelasting

-3.864

-3.914

-3.924

-3.924

0.64 Belastingen overig

-2.342

-435

-448

-456

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

-159.129

-161.950

-164.462

-166.898

0.8 Overige baten en lasten

-82

1.972

6.062

8.136

Totaal

-196.341

-183.674

-180.599

-180.484