Doelstellingen bedrijfsvoering

Indicator

Toelichting

Doelstelling
2021

Personeel

Verzuim

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het verlagen van het verzuim. Aandacht en heldere afspraken hebben geresulteerd in lager verzuim. Dit willen we zo houden.

4,6% inclusief langdurig verzuim frequentie 1,1. Verzuim anno september 2020: 4,7% en frequentie 0,7;
Verzuim anno september 2019: 6,6% en frequentie 0,9

Salarislasten

De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke post in de begroting van de gemeente (2019: plm. 16% van totale lasten).
Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.

De salarislasten blijven binnen het begrote budget.

Inhuur externen

In 2019 bedroegen de kosten van de inhuur van externen 24% van het totaal van salarislasten en kosten externe inhuur (dit is incl. projectmatige inhuur op de programma’s). Door het verhogen van de interne flexibiliteit en door meer grip op het inhuurproces wordt beoogd om de kosten van inhuur te verlagen.

Tegelijkertijd heeft de organisatie te maken met tijdelijke middelen voor programma’s, vervanging vanwege tijdelijke uitval of vacatures die moeilijk te vervullen zijn of zeer specifieke expertise voor een bepaald thema waardoor inhuur nodig is.

De kosten van de inhuur van externen bedraagt maximaal 20 % van het totaal aan salarislasten en kosten externe inhuur.

Indicator

Toelichting

Doelstelling
2021

Financiën

Exploitatiesaldo

De meerjarenbegroting is sluitend als er goede verhouding is tussen baten en lasten.

Het verwachte saldo van baten en lasten in het meerjarenperspectief is > 0.

Op basis van de voorliggende meerjarenbegroting wordt de verhouding tussen baten en lasten in 2024 positief.

Weerstandsvermogen

Een reservepositie is adequaat als de reserves voldoende zijn om mogelijke risico’s (voor zover die te
kwantificeren zijn) op te kunnen vangen.

De verhouding (ratio) tussen het aanwezige en het minimaal
beschikbare weerstandsvermogen ligt minimaal tussen 1,0 en 1,4. Voor de actuele berekening zie paragraaf 4.2.

Schuldenplafond

De omvang van de leningenportefeuille (langlopend + kortlopend) van de gemeente Gouda is ten opzichte van andere gemeenten hoog. In het coaltieakkoord is afgesproken dit te bewaken middels een plafond.

Het gehanteerde schuldenplafond bedraagt:
€ 300 miljoen per 31/12/2021 en
€ 295 miljoen per 31/12/2022

Handremprocedure

Indien de sluitende meerjarenbegroting onder druk dreigt te komen, de ratio voor het weerstandsvermogen < 1 dreigt te worden of het schuldenplafond overschreden dreigt te worden (dan wel een combinatie van deze factoren) dan geldt een handremprocedure.

Dat houdt in dat alles tijdig in werking moet worden gesteld om binnen de normen te blijven en dat reeds gemaakte inhoudelijke afspraken – ook die in voorliggend akkoord – allemaal ter discussie mogen worden gesteld.

In aanloop naar de meerjarenbegroting 2021-2024 is de handremprocedure in werking getreden, aangezien de sluitende meerjarenbegroting onder druk staat.

Herstel van het opereren binnen de marges van het financieel kader uit het coalitieakkoord (sluitende meerjarenbegroting, weerstandsvermogen > 1 en schuldpositie onder schuldenplafond)

Factuur afhandeling

De wettelijke betalingstermijn voor facturen bedraagt standaard 30 dagen.

De gemeente Gouda betaalt ten minste
85% van de facturen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur

ICT

Geheugen van Gouda

Gouda maakt een ontwikkeling door van taakgericht naar zaakgericht werken. Daartoe is het programma Het geheugen van Gouda opgezet.

In 2021 zijn de bouwstenen om volledig digitaal te kunnen werken, zoals de elektronische handtekening, beschikbaar.

ICT-infrastructuur

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen is en wordt in de ICT geïnvesteerd. Hierdoor is de performance geleidelijk verbeterd.

In 2021 is beschikbaarheid van de ICTinfrastructuur binnen de afgesproken gebruikstijden 99,5% (2020: 99,6%).

Indicator

Toelichting

Doelstelling
2021

Privacy en datalekken

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. De AVG stelt stevige boetes op het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: 20 miljoen of 4% van de jaaromzet als dit hoger is. Het project Gouda Privacyproof is met haar implementatiemaatregelen ten behoeve van het aantoonbaar kunnen voldoen aan de AVG eind 2018 op 88%.

Alle maatregelen om te voldoen aan de AVG zijn ingevoerd, maar behoeven voortdurend aandacht en onderhoud,zoals bewustwording van de medewerkers, de ketenregie op het gebied van persoonsgegevens, het doen van Privacy Impact Assessments etc.

Juridische zaken

Voorkomen van bezwaarschriften

Het aantal en type bezwaarschriften geeft inzicht in de uitwerking van gemeentelijk beleid in de praktijk en de kwaliteit van de uitvoering.

De gemeente stelt zich ook in 2021 ten doel om het aantal ingediende bezwaren terug te dringen door het verbeteren van de kwaliteit van besluiten. Daarnaast wordt in de primaire besluitvorming en ook bij planvorming gebruik gemaakt van mediationvaardigheden om vooraf duidelijkheid te geven over het waarom van een besluit of het geven van informatie over projecten in de openbare ruimte.

Maar ook na de ontvangst van een bezwaarschrift is het uitgangspunt eerst de mogelijkheid van een oplossing via het informele traject in te zetten. Dit voorkomt formele procedures.

De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften stabiel zal blijven.
Het effect van regelingen in verband met Covid-19 en mogelijke bezwaren tegen besluiten in dat kader wordt nauwlettend gevolgd. Er zijn geen tekenen dat dit tot een forse toename in het aantal bezwaarschriften zal leiden.

Doelstelling is maximaal 400 bezwaarschiften per jaar te ontvangen en 100% binnen 18 weken af te doen, waarbij geldt  dat de afdoeningstermijn mede afhankelijk is van ontwikkelingen en maatregelen in verband met COVID-19.