Personeel

Bezetting

De bezetting van de ambtelijke organisatie was 463,1 fte op 1 september 2020. Een stijging ten opzichte van de bezetting op 1 september 2019 (456,3). Een nadere toelichting over de stijging van de bezetting is opgenomen onder 4.4.3.2.

Loonkosten

Het loonkostenbudget betreft een inschatting van kosten voor de benodigde personele capaciteit om de gepresenteerde beleidsambities te realiseren. De verwachte loonkosten stijgen de komende jaren van € 42,5 miljoen (2020) naar € 42,7 miljoen (2024). Het algemene beeld is dat de begrote loonkosten door de tijd heen ongeveer op eenzelfde niveau blijven.

Ten opzichte van eerdere jaren zijn de loonkosten met 2,6% geïndexeerd en is er sprake van een stijging door opvolging van afspraken uit het coalitieakkoord. In het Ruimtelijk Domein betreft dit met name extra inzet op de afdelingen RBA en CVO vanwege een toename van het aantal ruimtelijke aanvragen, vooral voor woningbouw. Binnen het sociaal domein vindt extra inzet plaats op het gebied van contractmanagement, waarvoor vanuit de regio een bijdrage wordt ontvangen. Ook worden vanuit het rijk tijdelijke middelen voor landelijke programma’s beschikbaar gesteld die leiden tot tijdelijke extra personeelsinzet zoals Perspectief op werk, Geweld hoort nergens thuis en Tel mee met taal.

In lijn met de besluitvorming uit de 1e begrotingswijziging 2020 zijn de loonkosten van de gemeenteraad en griffie ten opzichte van eerdere jaren structureel verhoogd.

Bedragen * € 1.000

Begroting 2020 na
wijziging

2021

2022

2023

2024

Ambtelijke organisatie

40.528

41.291

40.815

40.769

40.653

College van BenW

776

804

804

804

804

Gemeenteraad

744

769

769

769

769

Griffie

436

448

448

448

448

Rekenkamer

15

16

16

16

16

Totaal

42.499

43.328

42.852

42.805

42.690