Actuele ontwikkelingen binnen projecten

Bij de jaarrekening worden de grondexploitaties geactualiseerd. Daarbij worden planningen herzien, indexen geactualiseerd en gerealiseerde kosten en opbrengsten verwerkt. Inhoudelijke beleidskeuzes en of planscope wijzigingen worden voorafgaand aan de actualisatie afzonderlijk ter besluitvorming aangeboden.

De actualisatie van grondexploitaties geeft per project een resultaat op eindwaarde. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel worden voorzieningen getroffen bij projecten die sluiten met een financieel tekort. De gemeente is terughoudend ten aanzien van winstnemingen. In principe wordt pas winst genomen bij het afsluiten van een project.

Per project volgt een overzicht van de stand van zaken en de geplande activiteiten.

Stationsomgeving Spoorzone

De grondexploitatie wordt begrensd door spoorlijn, Burgemeester Jamessingel, Technolution en Rabobank. In dit gebied liggen nog twee bouwrijpe kavels. De NS heeft een partij gecontracteerd voor de niieuwbouw van een hotel met woningen. De gemeente heeft een woningcorporatie gecontracteerd voor het realiseren van circa 150 sociale huurwoningen. In 2020 is het bestemmingsplan voor de sociale woningbouw in procedure gebracht. In 2021 zal het bestemmingsplan voor de hotelkavel in procedure worden gebracht. De startbouw van beide projecten is voorzien in het jaar 2022.

Westergouwe

Westergouwe 1e fase is gereed en fase 2 wordt gebouwd. In oktober 2020 komen het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voor fase 3 in de gemeenteraad. In 2021 start de verkoop voor fase 3. De programmering past binnen de kaders van de Regionale Woonagenda en sluit aan bij de Goudse woningbehoefteraming.