Overhead

Inleiding

Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.

Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting 2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.

Toelichting op de overhead

Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt.

De overheadkosten (inclusief het bedrag dat is toegerekend aan externe kostendragers) bedragen in het jaar 2021 € 19,8 miljoen en zijn daarmee 6,75% van de totale begroting.

Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.

Onderdeel

Toelichting

Directie

Kosten van de 3 directieleden en de bijbehorende management ondersteuning.

Primair proces

Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend, zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces (managementassistentes en administratieve medewerkers).

Bestuursondersteuning en Communicatie

Kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie en de bestuursondersteuning.

Concernstaf

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van interne controle en advies.

Informatisering en Automatisering

Kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hardware- en software, licenties, onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Ook vallen hier de telefoonkosten, de kopieerkosten en de kosten van DIV onder. Hiervoor zijn alle automatisering en ICT kosten doorgelopen en indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord onder overhead.

HRM

Kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer, zoals de salariskosten van de HRM-medewerkers, de kosten van het personeelssysteem, concern brede opleidingskosten en trainingen, werving en selectie, arbodienst, OR, detachering en kosten organisatieontwikkeling.

Huisvesting

Kapitaallasten en onderhoud die betrekking hebben op het Huis van de Stad, alsmede waterverbruik, energiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging en het onderhoud binnen het Huis van de Stad.

Facilitaire zaken

Kosten die betrekking hebben op het callcentrum, catering/ kantine, en portokosten.

Financiën

Kosten voor het voeren van de administratie, de planning- en controlfunctie en adviesfunctie op het gebied van financiën, treasury en fiscale zaken.

Inkoop

Kosten die worden gemaakt t.b.v. inkoop, waaronder ondersteuning aanbestedingen, ontwikkelen contractenbank en contractmanagement en de verzekeringen.

Juridische Zaken

Kosten die betrekking hebben op juridische zaken, zoals juridische advieskosten, proceskosten en schadevergoeding.

In het BBV is voor de grondexploitaties, investeringen en voorzieningen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden van overheadkosten. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen. De overhead die door wordt berekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 2,6 miljoen.

Toerekening overhead aan heffingen en tarieven

Doordat de overhead sinds de BBV wijziging op een apart overzicht wordt verantwoord en niet worden doorbelast aan de producten in het primaire proces, ontstaat een beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten binnen de programma's. Dit betekent niet dat dat de overhead buiten beschouwing wordt gelaten bij de berekening van de heffingen en tarieven. Deze wordt namelijk extracomptabel (buiten de boekhouding om) berekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt (voor 2021: 6,75%; was 2020: 7,67%). De toegerekende overhead aan de heffingen en tarieven maken onderdeel uit van de in dit onderdeel gepresenteerde kosten van overhead.

Specificatie overhead

De specificatie van de lasten en baten van overhead leidt tot de volgende overzichten.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Beheer openbare ruimte

88

89

89

88

Bestuurs- en managementondersteuning

1.320

1.320

1.320

1.320

Centraal juridische afdeling

1.468

1.467

1.459

1.457

Concernstaf

620

620

620

620

Cultuur, vastgoed en ontwikkeling

2.425

2.440

2.434

2.435

Directie algemeen

295

295

292

292

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling

263

263

263

263

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling

160

160

160

160

Facilitaire Zaken

2.392

2.435

2.571

2.569

Financiën

585

585

585

585

Human resource management

2.292

2.292

2.260

2.260

Informatievoorziening en automatisering

6.287

6.072

5.887

5.866

Inkomen

173

173

170

169

Maatschappelijk beleid

328

192

188

188

Projecten openbare ruimte

372

372

372

373

Regionale dienstverlening sociaal domein

1.222

1.072

1.072

1.072

Ruimtelijk beleid en advies

113

364

364

363

Services

1.006

1.006

1.006

1.006

Stadstoezicht

94

94

92

92

Veiligheid en wijken

147

147

148

147

Werk en Participatie

259

259

259

258

Zorg en welzijn

269

226

197

166

Progr.org. Control en Info Soc. Domein

331

331

331

331

Totaal lasten

22.509

22.274

22.139

22.080

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Centraal juridische afdeling

-74

-74

-74

-74

Cultuur, vastgoed en ontwikkeling

-168

-168

-168

-168

Facilitaire Zaken

-541

-541

-541

-541

Informatievoorziening en automatisering

-963

-963

-963

-963

Maatschappelijk beleid

-18

-18

-18

-18

Regionale dienstverlening sociaal domein

-799

-799

-799

-799

Veiligheid en wijken

-102

-102

-102

-102

Totaal baten

-2.665

-2.665

-2.665

-2.665

Overheadpercentage

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moeten worden opgenomen in de begroting. Deze indicator drukt de totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Bedragen x 1.000

2021

2022

2023

2024

Totale overheadkosten (programma totaal)

22.509

22.274

22.139

22.080

Toerekening externe kostendragers

-2.665

-2.665

-2.665

-2.665

Totale overheadkosten (incl toerekening)

19.844

19.609

19.474

19.415

Totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves)

294.092

277.471

273.598

275.011

Berekend overheadpercentage

6,75%

7,07%

7,12%

7,06%