Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

29.147

28.892

28.755

28.695

Baten

-3.616

-3.616

-3.616

-3.616

Saldo van lasten en baten

25.531

25.276

25.139

25.079

Toevoegingen aan reserves (lasten)

557

557

557

557

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-743

-568

-565

-565

Saldo mutaties reserves

-186

-11

-8

-8

Resultaat

25.345

25.265

25.131

25.071

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

120

163

433

487

0.1 Bestuur

180

180

180

180

0.2 Burgerzaken

237

237

237

237

0.4 Overhead

-296

-254

17

70

2e ijkmoment 2020 voortgang CIP

-42

46

107

89

0.4 Overhead

-42

46

107

89

Budgetneutraal

150

0

0

0

0.2 Burgerzaken

-8

-8

-8

-8

0.4 Overhead

158

8

8

8

College- en raadsbesluiten

-108

-94

-95

-96

0.4 Overhead

-108

-94

-95

-96

Raadsinformatiebrief 2020 bijstelling huidig beleid

300

300

300

300

0.4 Overhead

300

300

300

300

Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen

-280

-280

-309

-340

0.1 Bestuur

-15

-15

-15

-15

0.2 Burgerzaken

-60

-60

-60

-60

0.4 Overhead

-205

-205

-234

-265

Raadskeuzes

80

80

80

80

0.1 Bestuur

80

80

80

80

Totaal

220

215

516

520

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

4.377

4.375

4.373

4.370

0.2 Burgerzaken

1.310

1.292

1.292

1.294

0.4 Overhead

19.844

19.609

19.474

19.415

Totaal

25.531

25.276

25.139

25.079

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Automatisering 2021

480

0

0

0

Automatisering 2022

0

600

0

0

Automatisering 2023

0

0

480

0

Automatisering 2024

0

0

0

387

Werkplek-concept aanpassing HvdS

475

0

0

0

Onderhoudsinvesteringen 2021 HvdS

207

0

0

0

Totaal

1.162

600

480

387