Wat gaat het kosten?

Overzicht exploitatie

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten

10.281

10.027

9.816

9.780

Baten

-124

-124

-124

-124

Saldo van lasten en baten

10.157

9.903

9.692

9.656

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves (baten)

-226

-1

0

1

Saldo mutaties reserves

-226

-1

0

1

Resultaat

9.931

9.902

9.692

9.657

Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2020 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2e ijkmoment 2020 voortgang 2020

608

606

498

494

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

270

270

270

258

1.2 Openbare orde en veiligheid

338

336

228

236

2e ijkmoment 2020 doorschuifbudgetten

225

0

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

225

0

0

0

Raadsinformatiebrief 2020 coalitieakkoord lasten

0

0

0

523

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

0

0

523

Raadsinformatiebrief 2020 nieuw beleid

80

80

0

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

80

80

0

0

Raadsinformatiebrief 2020 ombuigingen

-155

-155

-155

-155

1.2 Openbare orde en veiligheid

-155

-155

-155

-155

Totaal

758

531

343

862

Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.

Taakveld (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.177

5.167

5.167

5.155

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.980

4.736

4.525

4.501

Totaal

10.157

9.903

9.692

9.656

Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Vervanging camera toezicht js 2021

45

0

0

0

Vervanging camera toezicht js 2022

0

42

0

0

Vervanging camera toezicht js 2023

0

0

42

0

Vervanging camera toezicht js 2024

0

0

0

42

Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ

0

40

0

0

Vervanging Video management systeem Stadstoezicht

125

0

0

0

Totaal

170

82

42

42