Wettelijk voorgeschreven indicatoren

Taakveld

Indicator

Meeteenheid

Periode

Gouda

Nederland

Streefwaarde

1. Veiligheid

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2018

2,2

2,2

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

1. Veiligheid

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2018

5

2,5

4,1

1. Veiligheid

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2018

5,7

4,9

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

1. Veiligheid

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2018

7,8

5,8

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2015

180

134

Hier wordt niet op gestuurd in het Integraal Veiligheidsbeleid

2016

117

137

idem

2017

136

131

idem

2018

97

119

idem

2019

135

132

idem

Tekstuele toelichting op de indicatoren.

Indicator

Toelichting

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.