Financiële onderbouwing taakvelden

Gemeenten zijn verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Hierdoor kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:

Nummer

Omschrijving taakveld

0.

Bestuur en ondersteuning

1.

Veiligheid

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

3.

Economie

4.

Onderwijs

5.

Sport, cultuur en recreatie

6.

Sociaal domein

7.

Volksgezondheid en milieu

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De programmabegroting 2021 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:

LASTEN

Taakvelden: Lasten

Progr.

realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

7

4.823

3.704

4.438

4.436

4.434

4.432

0.10 Mutaties reserves

8

6.676

5.029

5.676

4.791

2.298

2.010

0.11 Resultaat vd rekening baten/lasten

8

8.951

1.070

0

0

0

925

0.2 Burgerzaken

7

2.041

1.959

2.203

2.185

2.185

2.185

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

6.438

4.953

5.279

5.042

4.773

4.784

0.4 Overhead

7

23.221

22.808

22.507

22.267

22.131

22.078

0.5 Treasury

8

-1.755

-2.094

-1.203

-1.631

-2.496

-2.872

0.61 OZB woningen

8

610

693

715

715

715

715

0.62 OZB niet-woningen

8

179

179

184

184

184

184

0.63 Parkeerbelasting

8

188

117

122

122

122

122

0.64 Belastingen overig

8

83

87

90

90

85

86

0.8 Overige baten en lasten

8

1.107

1.056

1.327

4.280

6.471

8.544

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

8

40

0

0

0

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

4.631

4.790

5.226

5.216

5.215

5.203

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

5.068

4.366

5.054

4.809

4.596

4.578

2.1 Verkeer en vervoer

3

14.957

14.260

14.450

15.069

16.157

15.968

2.2 Parkeren

3

1.149

1.249

1.226

1.202

1.208

1.197

2.3 Recreatieve havens

5

255

257

269

269

251

251

2.4 Economische havens en waterwegen

1

749

831

1.028

1.150

1.311

1.244

2.5 Openbaar vervoer

3

127

125

112

111

109

108

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

239

1.240

1.643

804

54

53

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

189

176

194

194

194

194

3.4 Economische promotie

1

2.304

2.759

2.528

2.259

2.110

2.193

4.2 Onderwijshuisvesting

1

8.084

7.412

7.614

7.100

8.430

8.684

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

7.554

8.037

8.518

8.486

8.207

8.253

5.1 Sportbeleid en activering

5

6.649

6.646

6.082

6.075

6.748

6.748

5.2 Sportaccommodaties

5

2.702

2.990

2.847

2.777

2.799

2.801

5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en - part

5

3.705

3.809

3.786

3.772

3.518

3.506

5.4 Musea

5

2.134

2.155

2.267

2.256

2.265

2.245

5.5 Cultureel erfgoed

5

328

460

731

411

412

394

5.6 Media

5

1.858

1.910

1.992

2.033

2.033

2.028

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

4.972

5.431

5.779

6.586

5.207

5.508

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

8.004

7.298

8.286

7.748

7.530

7.503

6.2 Wijkteams

4

6.327

6.586

6.007

6.002

5.994

5.990

6.3 Inkomensregelingen

4

31.495

32.605

33.290

32.973

32.966

32.965

6.4 Begeleide participatie

4

11.056

11.017

10.456

10.478

10.213

9.957

6.5 Arbeidsparticipatie

4

4.077

3.598

5.294

3.680

3.781

3.881

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4

2.782

2.932

2.975

2.950

2.922

2.893

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

13.848

12.802

13.674

13.308

13.291

13.287

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

21.559

18.850

26.928

23.557

20.589

18.907

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

18.061

21.069

21.352

18.669

18.658

18.652

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

3.175

3.723

4.011

3.861

3.852

3.848

7.1 Volksgezondheid

4

2.537

2.612

3.151

2.971

2.971

2.971

7.2 Riolering

2

13.883

15.240

16.361

17.054

17.051

17.297

7.3 Afval

2

8.784

8.756

8.941

9.005

9.106

9.206

7.4 Milieubeheer

2

2.102

2.324

2.584

2.302

2.102

2.286

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

4

31

32

48

33

33

33

8.1 Ruimtelijke ordening

3

1.932

2.401

1.997

1.741

1.793

1.678

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

13.039

10.304

17.042

9.972

8.530

8.607

8.3 Wonen en bouwen

3

4.539

3.438

4.687

2.897

2.790

2.710

Subtotaal lasten

287.487

274.053

299.768

282.262

275.897

277.021

BATEN

Taakvelden: Baten

Progr.

realisatie 2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

7

-310

-61

-61

-61

-61

-61

0.10 Mutaties reserves

8

-8.124

-6.732

-13.493

-5.733

-1.377

-1.376

0.2 Burgerzaken

7

-1.109

-830

-6.616

-1.251

-480

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3

-5.043

-4.247

-891

-891

-891

-891

0.4 Overhead

7

-2.819

-2.272

-3.996

-3.998

-4.010

-4.022

0.5 Treasury

8

-350

-262

-2.665

-2.665

-2.665

-2.665

0.61 OZB woningen

8

-7.160

-7.460

-186

-185

-183

-179

0.62 OZB niet-woningen

8

-7.751

-7.268

-8.297

-8.415

-8.540

-8.671

0.63 Parkeerbelasting

8

-4.142

-3.876

-7.707

-7.825

-7.949

-8.079

0.64 Belastingen overig

8

-2.533

-2.554

-3.986

-4.036

-4.046

-4.046

0.7 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

8

-159.696

-158.223

-2.433

-525

-534

-543

0.8 Overige baten en lasten

8

-891

-643

-159.129

-161.950

-164.462

-166.898

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

-33

-47

-1.408

-2.308

-408

-408

1.2 Openbare orde en veiligheid

6

-151

-124

-48

-48

-48

-48

2.1 Verkeer en vervoer

3

-836

-111

-77

-77

-77

-77

2.2 Parkeren

3

0

-10

-414

-114

-114

-114

2.3 Recreatieve havens

5

-111

-105

-10

-10

-10

-10

2.4 Economische havens en waterwegen

1

0

-1

-107

-107

-107

-107

2.5 Openbaar vervoer

1

0

0

0

0

0

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1

-1.071

-1.191

-1.587

-749

0

0

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1

-138

-153

-153

-153

-153

-153

3.4 Economische promotie

1

-637

-551

-600

-743

-745

-748

4.2 Onderwijshuisvesting

1

-880

-302

-307

-307

-307

-307

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1

-5.751

-5.809

-5.938

-5.938

-5.938

-5.938

5.1 Sportbeleid en activering

5

-544

0

-40

-40

0

0

5.2 Sportaccommodaties

5

-2.440

-2.529

-2.530

-2.530

-2.530

-2.530

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurparticipatie

5

-3

0

0

0

0

0

5.7 Openb groen en (openlucht) recreatie

3

0

-100

-100

-100

-100

-100

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4

-323

-290

-860

-860

-860

-860

6.2 Wijkteams

4

-1.057

0

0

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

4

0

-25.609

-25.511

-25.411

-25.411

-25.411

6.5 Arbeidsparticipatie

4

-26.078

0

0

0

0

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4

-296

-429

-436

-436

-436

-436

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

4

-619

0

0

-1.287

-1.287

0

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

4

-895

-890

-890

-890

-890

-890

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

4

-170

-170

-185

-185

-185

-185

7.2 Riolering

2

-17.494

-17.919

-18.853

-19.358

-19.358

-19.358

7.3 Afval

2

-9.485

-11.026

-11.244

-11.344

-11.444

-11.544

7.4 Milieubeheer

2

-66

0

-250

0

0

0

8.1 Ruimtelijke ordening

3

-150

-1

-41

-81

-81

-81

8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

3

-14.457

-10.304

-17.042

-9.972

-8.530

-8.607

8.3 Wonen en bouwen

3

-3.876

-1.953

-1.676

-1.676

-1.676

-1.676

Subtotaal baten

-287.487

-274.052

-299.768

-282.262

-275.897

-277.021

Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2021.

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Lasten

01 Economie, werk en onderwijs

0

0

1.028

4.365

16.132

0

0

0

0

21.525

02 Energie en klimaat

0

0

0

0

0

0

0

27.886

0

27.886

03 Wonen en leefomgeving

5.279

0

15.789

0

0

5.779

0

0

23.726

50.573

04 Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

132.273

3.199

0

135.472

05 Cultuur, sport en recreatie

0

0

269

0

0

17.705

0

0

0

17.973

06 Leefbaarheid en veiligheid

0

10.280

0

0

0

0

0

0

0

10.280

07 Bestuur en organisatie

29.148

0

0

0

0

0

0

0

0

29.148

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

6.911

0

0

0

0

0

0

0

0

6.911

Subtotaal lasten

41.338

10.280

17.086

4.365

16.132

23.484

132.273

31.085

23.726

299.768

Programma's/taakvelden

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Totaal

Baten

01 Economie, werk en onderwijs

0

0

0

-2.339

-6.246

0

0

0

0

-8.585

02 Energie en klimaat

0

0

0

0

0

0

0

-30.347

0

-30.347

03 Wonen en leefomgeving

-3.996

0

-424

0

0

-100

0

0

-18.759

-23.279

04 Sociaal domein

0

0

0

0

0

0

-27.884

0

0

-27.884

05 Cultuur, sport en recreatie

0

0

-107

0

0

-2.570

0

0

0

-2.677

06 Leefbaarheid en veiligheid

0

-125

0

0

0

0

0

0

0

-125

07 Bestuur en organisatie

-3.617

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.617

08 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

-203.254

0

0

0

0

0

0

0

0

-203.254

Subtotaal baten

-210.867

-125

-531

-2.339

-6.246

-2.670

-27.884

-30.347

-18.759

-299.769