Belangrijkste conclusies

De ratio van de weerstandscapaciteit bedraagt ultimo 2020 / begin 2021 1,53. Dit betekent dat het weerstandsvermogen de kwalificatie “ruim voldoende” krijgt om de gevolgen van het optreden van risico’s financieel op te vangen.

De Goudse schuldquote wordt door BZK als neutraal bestempeld.

De structurele exploitatieruimte laat zien dat de structurele lasten meerjarig uiteindelijk volledig worden gedekt door structurele baten.

De woonlasten van de gemeente zijn in 2020 aan een nader onderzoek onderworpen. Op basis van dit onderzoek wordt in deze begroting voorgesteld de OZB te verhogen naar een landelijk gemiddelde en de rioolheffing te verlagen.