Kostenonderbouwing tarieven

De gemeente Gouda hanteert bij de vaststelling van de tarieven voor 2021 een rechtvaardige en kostendekkende tarifering als uitgangspunt.

Onderstaand zijn de kostprijsonderbouwingen van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2021 weergegeven.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

280.273

20.824

4.651

305.748

111.090

111.090

36,3%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

610.111

45.331

11.969

667.412

246.392

246.392

36,9%

1.3 Rijbewijzen

304.323

22.611

7.898

334.833

315.283

315.283

94,2%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

446.665

33.187

458

480.310

47.530

47.530

9,9%

1.5 Publiekszaken ov

215.807

16.034

1.858

233.700

127.547

127.547

54,6%

1.7 Gemeentearchief

7.812

665

0

8.478

4.121

4.121

48,6%

1.9 Geluidshinder

1.128

84

0

1.212

354

354

29,2%

1.11 Huisvestingswet

15.723

1.168

0

16.891

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

87.769

6.521

18.431

112.722

38.612

38.612

34,3%

1.14 Leegstandswet

601

41

0

642

130

130

20,2%

1.16 Kansspelen

2.185

162

0

2.347

1.129

1.129

48,1%

1.17 Telecommunicatie

52.615

3.909

0

56.524

36.925

36.925

65,3%

1.18 Diversen

66.000

4.904

0

70.904

58.639

58.639

82,7%

Totaal titel 1

2.091.015

155.443

45.265

2.291.723

987.753

987.753

43,1%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Totaal titel 2

1.516.126

112.648

283.058

1.911.832

1.486.330

1.486.330

77,7%

De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

96.362

7.160

0

103.522

21.751

21.751

21,0%

3.2 Organiseren evenementen of markten

120.453

8.950

0

129.403

24.168

24.168

18,7%

3.3 Prostitutiebedrijven

2.409

179

0

2.588

1.208

1.208

46,7%

3.4 Winkeltijdenwet

2.409

179

0

2.588

604

604

23,3%

Totaal titel 3

221.634

16.467

0

238.101

47.731

47.731

20,0%

Recapitulatie

Titel

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Titel 1

2.091.015

155.443

45.265

2.291.723

987.753

987.753

43,1%

Titel 2

1.516.126

112.648

283.058

1.911.832

1.486.330

1.486.330

77,7%

Titel 3

221.634

16.467

0

238.101

47.731

47.731

20,0%

Kostenonderbouwing legestarieven uit de Legesverordening

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

De indirecte overheadlasten worden buiten de begroting om toegerekend op basis van de omvang van de taakvelden. De systematiek van toerekenen aan de hand van de omvang van het taakveld verdeelt de overhead over alle kosten. Het voordeel van deze systematiek is de eenvoud. Ten slotte wordt buiten de begroting om een deel van de btw op de legesgerelateerde kosten toegerekend.

Aan de batenkant worden de geraamde inkomsten in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

Uit de tabel met betrekking tot de kostenonderbouwing van de leges blijkt dat de geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale geraamde lasten van de verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken. Kruissubsidie binnen een titel van de legesverordening is toegestaan en leidt niet tot problemen.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2021

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing 2021 is 100% kostendekking. Alle kosten die op het taakveld Afval staan, worden betrokken bij de berekening van de heffing. Het betreft hier zowel de kosten van afvalinzameling als van afvalverwerking. Daarnaast worden de kapitaallasten van reeds uitgevoerde investeringen (bijvoorbeeld ondergrondse containers) en de kosten van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing meegenomen. Een correctie wordt gemaakt voor de kosten en baten van het inzamelen van bedrijfsafval: deze posten worden buiten de heffingsberekening gehouden.

Ook kosten vanuit andere taakvelden die aan de afvalstoffenheffing dienen te worden toegerekend, tellen mee. Aan de hand van de capaciteitsraming worden kosten Handhaving (in dit geval reinigingsinspectie) toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels afvalstoffenheffing vindt de toerekening aan Afval plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en wegen wordt een deel van de kosten voor straatreiniging aan Afval toegerekend. Ook de kwijtscheldingen nemen we mee in de kostenonderbouwing.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. In de uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing wordt (buiten de begroting om) een deel van de btw op afval-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds (per 1 januari 2003) hanteren gemeenten deze werkwijze. We vangen schommelingen in kosten zoveel mogelijk op in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Zo voorkomen we dat de afvalstoffenheffing voor de burger sterk fluctueert.

Afval op basis begroot 2021

Omschrijving

Kosten taakveld Afval

8.941.287

Inkomsten, excl. heffingen

-1.184.000

Netto kosten

7.757.287

Toe te rekenen kosten

Overhead

93.053

Kwijtschelding

725.000

Compensabele btw

1.577.713

Totaal kosten

10.153.053

Opbrengst afvalstoffenheffing

10.060.000

Dekking

99,1%

Kostenonderbouwing rioolheffing 2021

Voor de berekening van de hoogte van de rioolheffing verzamelen we alle lasten die op het taakveld Riolering staan. Bij Riolering realiseert de gemeente 100% kostendekking. Grote kostencomponenten binnen Riolering zijn de kapitaallasten van de historische investeringen (rioolvervanging). Daarnaast vormen de kosten van dagelijks- en groot onderhoud belangrijke kostencomponenten. Ook kwijtscheldingen van het opgelegde gebruikersdeel van de rioolheffing worden betrokken in de kosten van Riool.

Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels rioolheffing vindt de toerekening aan Riool plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en vervoer wordt een deel van de kosten straatreiniging aan Riool toegerekend. Het betreft het deel dat betrekking heeft op het voorkomen van de vervuiling van het riool en de rioolkolken. Het deel van de kosten baggeren sloten en watergangen dat betrekking heeft op de verbetering van de waterkwaliteit, wordt toegerekend aan Riool.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. In de uiteindelijke hoogte van de rioolheffing wordt, buiten de begroting om, een deel van de btw op riool-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds hanteren gemeenten deze werkwijze. Met ingang van het jaar 2020 is de spaarvoorziening vervangingsinvesteringen riolering van voldoende omvang om vanuit deze voorziening de vervangingsinvesteringen riolering te bekostigen. Investeringsbudgetten die we over 40 jaar afschrijven zijn dan niet meer nodig.

Riool op basis begroot 2021

Omschrijving

Kosten taakveld Riolering

16.361.164

Inkomsten, excl. heffingen

0

Netto kosten

16.361.164

Toe te rekenen kosten

Overhead

71.367

Kwijtschelding

696.654

Compensabele btw

1.795.619

Totaal kosten

18.924.804

Opbrengst rioolheffing

18.853.437

Dekking

99,6%