Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;
  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2021:

Belasting

Geraamde
opbrengst
2021

Geraamde
Kwijtschelding
2021

Geraamde
opbrengst
2020

Tarieven
2021

OZB eigenaar woning

8.296.804

7.878

7.154.100

0,1050%

OZB eigenaar niet-woning

4.516.903

4.441.576

0,3277%

OZB gebruiker niet-woning

3.190.238

3.060

3.132.254

0,2613%

Afvalstoffenheffing

9.995.000

725.000

9.777.000

306,00

Rioolheffing eigenaren

8.577.324

8.645.277

252,70

Rioolheffing gebruikers

9.172.470

696.654

9.273.718

247,40

Subtotaal

43.748.739

1.432.592

42.423.925

Hondenbelasting

250.862

246.343

77,85

Parkeerbelasting

3.411.000

3.876.000

div

Toeristenbelasting

0

126.123

0

Precariobelasting

2.181.660

2.307.487

div

Leges bouwvergunningen

1.400.000

1.681.500

div

Leges burgerzaken

857.101

778.649

div

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De OZB-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2020.

De OZB-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de OZB-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2021 is voor deze subsidie een bedrag van € 541.072 opgenomen.

De afvalstoffenheffing is de som van het vaste tarief (€ 261) en het gemiddelde variabele tarief (€ 45). De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2021 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder vermeld. Voor de berekening van de OZB is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 223.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2020). Voor het bepalen van het tarief voor afvalstoffenheffing is uitgegaan van het vaste tarief vermeerderd met 30 aanbiedingen van 60 liter zakken.

2020

2021

verschil in %

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

eigenaar/gebruiker

huurder

OZB eigenaar

206,24

234,15

13,53%

Afvalstoffenheffing

302,00

302,00

306,00

306,00

1,32%

1,32%

Rioolheffing eigenaar

270,00

252,70

-6,41%

Rioolheffing gebruiker

264,30

264,30

247,40

247,40

-6,39%

-6,39%

Totaal

1.042,54

566,30

1.040,25

553,40

-0,22%

-2,28%

Kwijtschelding

De gemeente verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kwijtscheldingsnorm is 100%. Dat betekent dat iemand met een inkomen op bijstandsniveau bijna altijd in aanmerking komt voor kwijtschelding, tenzij hij of zij vermogen heeft.