Onderwijsgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Overigens zijn de schoolbesturen sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor al het onderhoud aan hun schoolgebouwen. Hiervoor ontvangen zij een vergoeding van het Rijk. De gemeentelijke gymnastiekzalen zijn in de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda ondergebracht. Sport.Gouda voert hier het beheer en onderhoud voor uit.

De gemeente stelt jaarlijks een programma Onderwijshuisvesting vast waarin de huisvesting- (en daaraan gerelateerde) aanvragen van de schoolbesturen zijn opgenomen. Daarnaast heeft de Raad in februari 2020 het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024 vastgesteld, waarin voor zes locaties een concrete nieuwbouw/ levensduurverlengende renovatie voor veertig jaar is bepaald. Uitgangspunt voor al het gemeentelijk beleid voor onderwijshuisvesting is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda, deze is in 2020 geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.

Financiële middelen

Dagelijks onderhoud

Voor het groot en dagelijks onderhoud van de bruikleenscholen (waar de gemeente wel eigenaar van is, maar die zonder huurvergoeding ter beschikking worden gesteld) en gymzaal blijft nog wel budget nodig, evenals voor het meerjarig onderhoud aan de Burgemeester Martenssingel 15 (vanwege gebruik door de GSG).