Riolering

Beleid

In maart 2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2019-2023 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. Met ingang van 2020 zijn er, door de nieuwe financieringssystematiek , geen investeringsbudgetten Riolering opgenomen. Alle lasten worden direct uit de rioolheffing gedekt. De opbouw van de meerjarige kapitaallasten stopt daarmee, een verdere stijging van de rioolheffing is niet meer voorzien. Binnen de GRP projecten worden (in het projectgebied) ook de noodzakelijke ophogingen meegenomen en gefinancierd vanuit het GRP. Ook is ruimte gecreëerd voor het uitvoeren van de in december 2019 vastgestelde klimaatadaptatie strategie om de stad weerbaarder te maken tegen de effecten van klimaatverandering

Financiële middelen

Gebaseerd op het GRP 219 -2023 is de planning voor de jaaruitgaven en de inkomsten voor de komende jaren als volgt:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Stand voorziening per 1 januari

13.545

18.024

21.069

17.311

16.065

14.347

Totaal onderhoud incl. saldo BTW, kostentoerekening en kwijtscheldingen

12.999

18.425

18.854

18.818

19.358

18.864

Opbrengst rioolheffing

17.494

18.425

18.853

19.358

19.358

19.358

Dotatie aan voorziening

4.479

6.466

5.467

6.526

6.886

7.362

Onttrekking aan voorziening

0

3.421

9.224

7.772

8.603

7.793