Openbare ruimte (wegen, kunstwerken, water en groen)

Beleid

Voor het dagelijks beheer van de stad wordt gewerkt de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus’ gebaseerd op de landelijke beeldsystematiek op basis van het CROW.

Vanaf 2019 stuurt Gouda zelf het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte aan. Het onderhoud is aanbesteed en gegund aan een aantal marktpartijen. De gemeente controleert de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud door maandelijks op 100 willekeurige punten kwaliteitsmetingen uit te voeren en via dagelijks toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden.

Het groot- en vervangingsonderhoud wordt uitgevoerd wanneer dit technisch noodzakelijk is op basis van door de raad vastgestelde normen. In het beheerplan is een lange termijn doorkijk gemaakt van de noodzakelijke onderhouds- en vervangingswerkzaamheden met een prognose van de benodigde financiële middelen. De nota Beheerplan Groot- en vervangingsonderhoud, waarin de staat van de openbare ruimte wordt beschreven met een meerjarige doorkijk, is ter informatie in november 2018 aan de raad aangeboden. Dit proces volgt een tweejaarlijks cyclus. Indien de financiële middelen op de middellange termijn niet toereikend zijn, worden keuzes voorgelegd aan de raad.

Financiële middelen

Groot- en vervangingsonderhoud openbaar gebied

De kosten van groot onderhoud komen ten laste van de voorziening "Groot Onderhoud Openbare Ruimte" (GO-OR). Vanuit de exploitatie vinden dotaties plaats aan deze voorziening. Met ingang van 2017 is de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording van kracht. Vanaf dat jaar is er de verplichting om investeringen met maatschappelijk nut te activeren (op investeringsbudgetten te verantwoorden en in meerdere jaren af te schrijven). Daartoe is er een reeks investeringsbudgetten opgenomen met, afhankelijk van de levensduur van de investering, verschillende afschrijvingstermijnen. Dekking van de afschrijvingslasten vindt plaats uit de egalisatiereserve afschrijvingen investeringen maatschappelijk nut openbare ruimte. Voor de totaal beschikbare middelen voor Onderhoud Openbare Ruimte (zowel de voorziening groot onderhoud als de investeringsbudgetten) geldt dat de beschikbare middelen zijn afgestemd op de onderhouds- en investeringsbehoefte.

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte worden op basis van het beheerplan openbare ruimte geprogrammeerd en komen ten laste van de investeringsbudgetten VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte (VI-OR).

In de begroting wordt rekening gehouden met het volgende verloop van deze voorziening groot onderhoud. Daarnaast is een reeks investeringsbudgetten VervangingsInvesteringen Openbare Ruimte opgenomen.

Bedragen * € 1.000

Rekening
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Stand 1 januari

6.184

6.706

5.565

4.621

5.424

6.333

Dotatie

3.780

3.581

3.441

3.441

3.441

3.441

Uitputting

3.258

4.722

4.385

2.638

2.532

2.532

Investeringsbudgetten Vervangingen Maatschappelijk Nut Openbare Ruimte

3.451

5.061

8.775

9.656

8.143

5.667

De vervangingsinvesteringen worden, conform de regeling Besluit begroting en Verantwoording, geactiveerd. De meerjaren kapitaallasten worden in de begroting verwerkt. De benodigde investeringsbudgetten worden opgenomen op het concern investeringsplan

Herstel zakkende bodem

Ook de ophoogprojecten worden vanuit de voorziening groot onderhoud openbare ruimte betaald. Daarnaast worden in de Rioleringsprojecten ook de noodzakelijke ophogingen mee genomen.

Dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Bedragen * € 1.000

Rekening
2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

2.1 Wegen / Kunstwerken - dagelijks onderhoud

4.063

4.602

4.374

4.472

4.571

4.575

2.4 Water - dagelijks onderhoud

270

264

238

238

238

238

5.7 Groen - dagelijks onderhoud

2.842

3.017

3.261

3.311

3.311

3.311

Het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door diverse gespecialiseerde marktpartijen waarbij de selectie van partijen via aanbestedingen plaatsvindt.